bpng

วีดีโอธรรมเทศนา

2565  ดาวน์โหลด รวม mp3 ปี 2565 
1 มกราคม 2565 ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ 
2 มกราคม 2565 เทศนาธรรม 
2 มกราคม 2565 ลัทธินิกาย พัฒนาจากการเอาตัวรอด 
3 มกราคม 2565 ละบทบาทสมมุติ หยุดดูธรรมะมันแสดง 
9 มกราคม 2565 สติสู่ความหลุดพ้น 
9 มกราคม 2565 เทศนาธรรม 
9 มกราคม 2565 เปิดไฟฉายได้ไฟ เปิดใจได้ความสว่าง 
14 มกราคม 2565 ยึดขันธ์พลันทุกข์ วางขันธ์พลันสุข 
16 มกราคม 2565 ธรรมแท้ไม่มีแยกแยะ 
16 มกราคม 2565 บรรยายธรรมวันอาทิตย์ 
16 มกราคม 2565 รู้อย่างผู้รู้ 
17 มกราคม 2565 สติไม่เดือด ตัณหาไม่เหือดแห้ง 
23 มกราคม 2565 โลภ โกรธ หลง คือ ศัตรูชีวิต 
25 มกราคม 2565 วิปัสสนากับปัญหาเรื่องกรรม 
30 มกราคม 2565 เห็นซื่อๆ ไม่ถือ ไม่ยึด 
1 กุมภาพันธ์ 2565 สู่ความเป็นสมณะที่สมบูรณ์ 
6 กุมภาพันธ์ 2565 พรหมจรรย์นี้ มีดีกว่าที่เราเห็น 
6 กุมภาพันธ์ 2565 อาจาริเย ปะมาเทนะ 
6 กุมภาพันธ์ 2565 ก้าวไม่ข้ามนิวรณ์ 
9 กุมภาพันธ์ 2565 เจริญสติ สมาธิ ปัญญา อุเบกขา 
10 กุมภาพันธ์ 2565 กิเลสตัวไหนไม่หลุด ถ้าไม่หยุดง่วง 
10 กุมภาพันธ์ 2565 รวยธรรมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด 
11 กุมภาพันธ์ 2565 ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุติ 
12 กุมภาพันธ์ 2565 การเกิดเป็นภัยของชีวิต 
13 กุมภาพันธ์ 2565 สติแยกธาตุแยกขันธ์ 
15 กุมภาพันธ์ 2565 พุทธศาสนิกชน กับวันมาฆบูชา 
16 กุมภาพันธ์ 2565 ใส่ใจในพระปาฏิโมกข์ 
16 กุมภาพันธ์ 2565 มงคลชีวิต 
17 กุมภาพันธ์ 2565 อุปสรรคการเรียนรู้สัจธรรม (บางประการ) 
18 กุมภาพันธ์ 2565 อนัตตา 
20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้กลืนกินกาลเวลา 
21 กุมภาพันธ์ 2565 อานิสงส์ความเป็นสมณะ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 ตื่นจากฝันกันเถิดชาวพุทธ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 มาถึงไหน จะไปต่ออย่างไร 
25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ดับสนิท 
26 กุมภาพันธ์ 2565 ความคิดเห็นเปลี่ยนไปตามความเข้าใจธรรม 
27 กุมภาพันธ์ 2565 อโคจร, อคติ 
27 กุมภาพันธ์ 2565 รู้แจ้งไม่ใช่รู้จำ 
1 มีนาคม 2565 พุทธวิธีชนะมาร 
1 มีนาคม 2565 อภิธรรมประยุกต์ 
2 มีนาคม 2565 โยนิโสถึง จึงรู้วิญญาณเกิดดับ 
6 มีนาคม 2565 ความรู้อันยิ่ง วิ่งออกจากทุกข์ 
6 มีนาคม 2565 ธรรมะวันอาทิตย์ 
13 มีนาคม 2565 อริยธรรม 
13 มีนาคม 2565 จักรตัดกิเลส 
17 มีนาคม 2565 หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
20 มีนาคม 2565 รู้เท่าทันความคิด จิตไม่งมงาย 
20 มีนาคม 2565 วางโลกทิ้ง แล้วจริงจังกับธรรม 
25 มีนาคม 2565 รู้แจ้งธรรมะแท้แค่บทใดบทหนึ่ง ก็ถึงที่สุดทุกข์ได้ 
26 มีนาคม 2565 กาลกิริยา 
27 มีนาคม 2565 ละความคิด วางความเห็น จึงเป็นธรรม 
27 มีนาคม 2565 เทศนาธรรม 
29 มีนาคม 2565 กายานุปัสสนา 
29 มีนาคม 2565 พระธรรมวินัย คือ พระตถาคต 
1 เมษายน 2565 เปิดพุทธศาสนาในอิตาลี 
3 เมษายน 2565 เทศนาธรรม 
3 เมษายน 2565 ธรรมะวันสงกรานต์ 
4 เมษายน 2565 สมณะ พระ ชี ผู้คิดจะอยู่รูปเดียว 
7 เมษายน 2565 หลุดพ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างไร 
7 เมษายน 2565 เทศนาธรรม 
10 เมษายน 2565 พ้นมาร ผ่านทุกข์ 
11 เมษายน 2565 ปัจจุบัน คือคำตอบ 
12 เมษายน 2565 หลุดนิวรณ์ ถอนสมมุติ 
14 เมษายน 2565 สงกรานต์ ล้างขันธ์ห้า 
14 เมษายน 2565 เวทนา แปลงกายเป็นตัวละคร 108 
15 เมษายน 2565 ตัดไม่ให้ติด ปิดปฏิจสมุปบาท 
16 เมษายน 2565 ลักษณะของจิตวิปัสสนา 
17 เมษายน 2565 รู้กายเราไม่ใช่เรา 
19 เมษายน 2565 อบรมกาย อบรมจิต 
20 เมษายน 2565 ยานพาหนะข้ามทุกข์ 
20 เมษายน 2565 อานิสงส์การเดินจงกรมมากๆ 
2 พฤษภาคม 2565 ศรัทธาสู่ปัญญาในพระรัตนตรัย 
3 พฤษภาคม 2565 พิจารณาความจริงสิ่งที่เกิดกับกาย 
8 พฤษภาคม 2565 ธรรมะวันอาทิตย์ 
13 พฤษภาคม 2565 อวิชชาพาให้ทุกข์ 
15 พฤษภาคม 2565 สุขแท้มีแต่นิพพาน 
16 พฤษภาคม 2565 โลกวุ่น ธรรมว่าง 
18 พฤษภาคม 2565 ทำอย่างท่าน จึงรู้อย่างท่าน 
20 พฤษภาคม 2565 จุดไฟให้สว่าง 
21 พฤษภาคม 2565 ท้าพิสูจน์ 
23 พฤษภาคม 2565 ถมใจ 
26 พฤษภาคม 2565 ปฏิบัติจริง รู้จริง เห็นจริง 
27 พฤษภาคม 2565 นิโรธธรรม 
28 พฤษภาคม 2565 เทศนาธรรม 
29 พฤษภาคม 2565 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
30 พฤษภาคม 2565 อย่าเชื่อความรู้ อย่าอยู่กับความเห็น 
31 พฤษภาคม 2565 ความไม่ประมาท 
31 พฤษภาคม 2565 นิมิตร 
5 มิถุนายน 2565 เพราะมีความคิดเห็นเป็นเช่นนั้น ชีวิตจึงเป็นเช่นนี้ 
12 มิถุนายน 2565 เกิด แก่ ตาย เวียนว่ายตามสมมุติ 
13 มิถุนายน 2565 เพียงรู้เห็น อย่าให้เป็นตัวทุกข์ 
19 มิถุนายน 2565 ศาสนาเพี้ยน เพราะความเพียรไม่ถึง 
22 มิถุนายน 2565 คณกโมคคัลลานสูตร 
23 มิถุนายน 2565 รู้ให้หมด จนหดกลับ 
24 มิถุนายน 2565 สติกับอุปมา 
25 มิถุนายน 2565 มั่นคงในแก่นธรรม 
29 มิถุนายน 2565 เทศนาธรรม 
30 มิถุนายน 2565 สู้กับความกลัว 
1 กรกฎาคม 2565 สติดับทุกข์ทุกระดับ 
2 กรกฎาคม 2565 ชีวิตคือการเดินทาง 
3 กรกฎาคม 2565 เห็นชีวิตตามความเป็นจริง 
4 กรกฎาคม 2565 ตัดอาลัยในจิตหลับ 
4 กรกฎาคม 2565 เทศนาธรรม 
5 กรกฎาคม 2565 เทศนาธรรม 
7 กรกฎาคม 2565 ความพอใจไม่พอใจ ในอนุสัย 
7 กรกฎาคม 2565 เทศนาธรรม 
10 กรกฎาคม 2565 บ่ฮู้จักทุกข์สิดับทุกข์ได้จั๋งได๋ (ภาษาลาว) 
10 กรกฎาคม 2565 การละอาสวะสังโญชน์ 
14 กรกฎาคม 2565 เทศนาธรรม 
16 กรกฎาคม 2565 อย่ากลัวทุกข์ ถ้าอยากเห็นธรรม 
17 กรกฎาคม 2565 เทศนาธรรม 
19 กรกฎาคม 2565 สติ ระวังความเห็น อย่าให้เป็นความอยาก 
20 กรกฎาคม 2565 รู้ให้ลึก ทำศึกให้ชนะ 
21 กรกฎาคม 2565 อริยบุคคล 
23 กรกฎาคม 2565 ผู้สงบระงับ 
24 กรกฎาคม 2565 เปตชน 
24 กรกฎาคม 2565 หลักปฏิบัติตามลำดับ 
28 กรกฎาคม 2565 เก็บฟืนเพื่อดับไฟ 
7 สิงหาคม 2565 เทศนาธรรม 
12 สิงหาคม 2565 ศรัทธาไม่หวั่นไหว ไม่มีมาร 
14 สิงหาคม 2565 ศาสนาคือ รูปกับนาม 
15 สิงหาคม 2565 ก้าวข้ามความกลัว 
16 สิงหาคม 2565 ดับสังขาร 
18 สิงหาคม 2565 เปิดประตู ดูธรรมชาติ ธาตุขันธ์ 
21 สิงหาคม 2565 หากจิตอยู่บนเส้นทางแล้วไซร้ ทำไมใจจึงต้องทุกข์ 
28 สิงหาคม 2565 เหตุปัจจัยสู่ความดับเย็น 
4 กันยายน 2565 ธรรมะ ต้องเป็นเรื่องมรรคผล จึงจะพ้นทุกข์ได้ 
8 กันยายน 2565 ศรัทธาไม่มี ปัญญาไม่เกิด 
9 กันยายน 2565 อารมณ์สมาธิ 
10 กันยายน 2565 ทุกข์ดับได้หลายที่มา 
10 กันยายน 2565 จอทีวีไม่เคลื่อนไหว ใจไร้ภาพ 
11 กันยายน 2565 ความต่อเนื่องของกุศลธรรม คือ ปัญญา 
13 กันยายน 2565 อยู่กับใจว่างๆ 
15 กันยายน 2565 ละเอียดในการดับอาสวะ 
16 กันยายน 2565 ญาณ 16 
18 กันยายน 2565 ปัญญา คือ ผลของศรัทธา 
3 ตุลาคม 2565 กิเลสทำให้เนิ่นช้า 
4 ตุลาคม 2565 เทศนาธรรม 
4 ตุลาคม 2565 ปฏิจสมุปบาทในทุกกรณี 
5 ตุลาคม 2565 เพราะอวิชชาพาให้ทุกข์ 
8 ตุลาคม 2565 ฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นนักวิจัยธรรม 
9 ตุลาคม 2565 สิ่งดีๆในอีสานภาษิต 
11 ตุลาคม 2565 ปฏิกูลในสรรพสิ่ง 
11 ตุลาคม 2565 ธุดงควัตร 
28 ตุลาคม 2565 เทศนาธรรม 
31 ตุลาคม 2565 ทุกข์ที่จะต้องรู้แจ้ง 
2 พฤศจิกายน 2565 ดับจากข้างใน ไม่มีตัวตน 
3 พฤศจิกายน 2565 มารทั้ง ๕ 
4 พฤศจิกายน 2565 เทศนาธรรม 
5 พฤศจิกายน 2565 เทศนาธรรม 
6 พฤศจิกายน 2565 ให้สติก่อนกลับ 
6 พฤศจิกายน 2565 ศีลสมบูรณ์ ส่งสู่ธรรมสมบูรณ์ 
7 พฤศจิกายน 2565 ฝึกจิตคนให้เหมือนต้นยูคา (ยูคาลิปตัสสูตร) 
7 พฤศจิกายน 2565 ฝึกข้ามทุกข์ เหมือนโคข้ามน้ำ 
9 พฤศจิกายน 2565 เห็นแจ้งอนัตตา คือจิตที่หมดทุกข์ 
11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ข้ามกระแส 
12 พฤศจิกายน 2565 ตัดขาดจากเครื่องผูกมัด 
14 พฤศจิกายน 2565 อบรมบ่มอินทรีย์ 
20 พฤศจิกายน 2565 แสวงหาสิ่งอันประเสริฐ 
23 พฤศจิกายน 2565 จิต ๓ ประเภท 
11 ธันวาคม 2565 แก่นธรรม 
20 ธันวาคม 2565 จะกี่พระสูตรก็ไม่มีผล เพราะคนไม่ใส่ใจ 
27 ธันวาคม 2565 พหุลานุสาสนี 
28 ธันวาคม 2565 รถไม่มีกำลัง 
28 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันธรรม 
30 ธันวาคม 2565 ธรรมะหลวงพ่อเทียน