ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
สถานที่พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ตื่นรู้ด้วยสัจธรรม

กำหนดการ

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  ไลน์  เฟซบุ๊ก
พ. 12 ต.ค. 2565 - พ. 26 ต.ค. 2565

1. แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีกิจนี้ก่อน 4 วัน
2. เฉพาะคนสุขภาพแข็งแรง
3. แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
4. ต้องปลงผม นุ่งห่มให้เรียบร้อย
5. แจ้งสถานที่จะไปก่อนขึ้นรถ
6. ไปในที่ที่ทุกคนไม่เคยไป ไม่คุ้ยเคยมาก่อน
7. งดบิณฑบาต ฉันเฉพาะที่แจกให้เท่านั้น หรือตามมีตามได้
8. ต้องเดินต่อแถวตามลำดับพรรษา
9. สิทธิการตัดสินใจในทุกกรณีอยู่ที่พระเถระ 2-3 รูป ปรึกษาหารือเท่านั้น
10. งดการนำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยเด็ดขาด (อนุญาตฉุกเฉินเฉพาะเจ้าหน้าที่ 1 เครื่อง)
11. ต้องร่วมทำวัตรเช้าเย็นทุกครั้ง รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่พระเถระพิจารณาเห็นควร
12. ผ่านการเจริญสติคอร์สวัดป่าโสมพนัสอย่างน้อย 2-3 คอร์ส
13. งดพูดคุยขณะเดิน เดินในป่าเขาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 วัน
14. งดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน หรือเดินถนนราดยางโดยไม่จำเป็น
15. ดื่มน้ำบำบัดความหิวธรรมชาติ ตามแต่จะพบเจอได้

ข้อมูลวัด»

วัดป่าโสมพนัส ตั้งอยู่ที่ บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีพระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เป็นประธานสงฆ์ได้ดําเนินการเผยแผ่พุทธธรรมด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีผู้ที่เข้ามารับการฝึกปฏิบัติในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก

หลักการสอนของวัด เน้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ให้ระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถปัจจุบัน รู้เท่าทันความคิด ไม่ปรุงแต่งจิต ไม่ยึดติดรูปนาม รู้จักตนเอง รู้จักความทุกข์ รู้สาเหตุและทางออกจากทุกข์ สอนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ไม่ยึดติดประเพณีพิธีกรรม โดยพระอาจารย์สุริยา จะดูแลทําการสอนอย่างจริงจัง แต่เรียบง่าย และให้ความเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็น ได้เป็นได้สัมผัสในหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริง