ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
สถานที่พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ตื่นรู้ด้วยสัจธรรม

กำหนดการ

ติดปัญหาติดต่อสอบถามทาง  ไลน์  เฟซบุ๊ก
17 ธ.ค 2563 - 24 ธ.ค 2563
คอร์สเจริญสติ 7 วัน

สมัครติดต่อ คุณแม่ชีพรรณี 081-4084300 ไลน์ไอดี 0614154961 หรือ คุณจี โทร 062-7094579 ไลน์ไอดี jeenoppakaow

10 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
คอร์สเก็บอารมณ์สำหรับพระและแม่ชีวัดป่าโสมพนัส (ไม่รับสมัครบุคคลภายนอก)

ข้อมูลวัด»

วัดป่าโสมพนัส ตั้งอยู่ที่ บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีพระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เป็นประธานสงฆ์ได้ดําเนินการเผยแผ่พุทธธรรมด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีผู้ที่เข้ามารับการฝึกปฏิบัติในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก

หลักการสอนของวัด เน้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ให้ระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถปัจจุบัน รู้เท่าทันความคิด ไม่ปรุงแต่งจิต ไม่ยึดติดรูปนาม รู้จักตนเอง รู้จักความทุกข์ รู้สาเหตุและทางออกจากทุกข์ สอนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ไม่ยึดติดประเพณีพิธีกรรม โดยพระอาจารย์สุริยา จะดูแลทําการสอนอย่างจริงจัง แต่เรียบง่าย และให้ความเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็น ได้เป็นได้สัมผัสในหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริง