bpng

วีดีโอธรรมเทศนา

2561  ดาวน์โหลด รวม mp3 ปี 2561 
1 มกราคม 2561 ปีใหม่กับมิติที่ไร้กาลเวลา 
3 มกราคม 2561 จงถอนเบื้องหลัง ที่ขังชีวิต 
13 มกราคม 2561 ทางที่ควรเดิน 
13 มกราคม 2561 เส้นทางอารมณ์การปฏิบัติเพื่อถอนกองทุกข์ 
25 มกราคม 2561 ความรู้สึกตัวคือรากฐานของธรรมะทุกข้อ 
26 มกราคม 2561 มัชฌิมาปฏิปทา การตามรักษาจิต 
26 มกราคม 2561 สัจธรรมแท้ไม่มีการเกิดไม่มีการตาย 
27 มกราคม 2561 กรรมสักแต่ว่า จะไม่ส่งผลกับชีวิต 
28 มกราคม 2561 สัตวโลก สังขารโลก อริยโลก 
7 กุมภาพันธ์ 2561 ทองคำบังพระพุทธ สมมติบังสัจจะ 
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประโยชน์ของการเห็นไตรลักษณ์ 
9 กุมภาพันธ์ 2561 เพียรเพื่อกาม หรือเพียรเพื่อออกจากทุกข์ 
11 กุมภาพันธ์ 2561 รู้รูป รู้นาม รู้ใจ รู้เวทนา 
7 มีนาคม 2561 การถอนจิตจากความคิดซ้ำซาก 
8 มีนาคม 2561 ออกจากวิปัสสนูมาเป็นวิปัสสนา 
8 มีนาคม 2561 บุพนิมิตแห่งวิปัสสนา 
9 มีนาคม 2561 ความเชื่อที่แท้ต้องไม่มีทิฏฐิ 
10 มีนาคม 2561 ต้องหนักแน่น เหมือนแผ่นดิน 
11 มีนาคม 2561 เราเกิดมาเพื่ออะไร 
4 เมษายน 2561 อยู่ให้ได้ ใช้ให้เป็น เห็นให้ชัด 
4 เมษายน 2561 ภาวะการกลับสู่ธรรมชาติเดิม 
5 เมษายน 2561 ทำ แบบไม่มีหวัง 
6 เมษายน 2561 รหัสฝ่าทุกข์แบบลัดสั้น 
9 เมษายน 2561 อารมณ์ปัจจุบัน มารมองไม่เห็น 
11 เมษายน 2561 ไม่มีเวลาต่อรองกับพญามัจจุราช 
12 เมษายน 2561 ความเยือกเย็นในเส้นทางเดิน 
13 เมษายน 2561 สร้างตัวรู้ สู้กับความหลง 
14 เมษายน 2561 ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศก ที่ใดมีโศกที่นั่นมีภัย 
15 เมษายน 2561 ชาติสุดท้าย 
16 เมษายน 2561 ต้องเข้าให้ถึงแก่นธรรม 
17 เมษายน 2561 พลังล้างนิวรณ์ 
18 เมษายน 2561 ก่อนเกิดมาใครคือข้า เกิดมาแล้วไซร้ข้าคือใคร 
19 เมษายน 2561 วิวัฒนาการของความหลง 
20 เมษายน 2561 ก้อนทุกข์ที่บริสุทธิ์ 
21 เมษายน 2561 กฎของธรรมชาติ 
8 พฤษภาคม 2561 ทุกข์ที่เกิดจากความคับข้องใจ 
9 พฤษภาคม 2561 อิริยาบทปิดบังทุกขัง 
13 พฤษภาคม 2561 ทำการใด ให้รู้กายคลายความหลง 
14 พฤษภาคม 2561 อัตตา เห็นได้ยาก ละได้ยาก 
21 พฤษภาคม 2561 ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 
24 พฤษภาคม 2561 อริยสัจ 2 (ทุกข์และการดับทุกข์) 
24 พฤษภาคม 2561 ทำให้แจ้งซึ่งเพศพรหมจรรย์ 
25 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติเพื่อถอนความเป็นตัวตน 
26 พฤษภาคม 2561 เหนื่อยมั้ยกับการโลดแล่นอยู่ในโลก 
27 พฤษภาคม 2561 อัตตา-ความมั่นหมายในตัวตนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น 
29 พฤษภาคม 2561 ความจริงของชีวิตคือสัจธรรม 
29 พฤษภาคม 2561 รู้ซื่อๆนำไปสู่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้น 
30 พฤษภาคม 2561 เพียงเฝ้าดู อย่ามีอย่าเป็นในตัวกูของกู 
31 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติให้เห็นโทษของอุปาทาน 
31 พฤษภาคม 2561 แนวทางการปฎิบัติให้ถึงที่สุดของทุกข์ 
8 มิถุนายน 2561 ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง 
8 มิถุนายน 2561 มุ่งหวังนิพพาน ถอนอุปาทานดับภพชาติ 
27 มิถุนายน 2561 ความง่วงเป็นที่ซ่อนของกิเลส 
29 มิถุนายน 2561 ไตรสิกขากับการเจริญวิปัสสนา 
30 มิถุนายน 2561 หน่วยซีลของพระพุทธเจ้า 
30 มิถุนายน 2561 สะเทือนใจ จนเปลี่ยนแปลง 
1 กรกฎาคม 2561 เห็นกายในกาย 
2 กรกฎาคม 2561 กามราคะ คือเบื้องหลังของชีวิต 
2 กรกฎาคม 2561 อารมณ์กรรมฐาน 
5 กรกฎาคม 2561 โลกที่ถูกตัดขาด 
6 กรกฎาคม 2561 กรรมและผลของกรรม 
8 กรกฎาคม 2561 ผู้เห็นธาตุ 18 เกิดดับ 
15 กรกฎาคม 2561 คุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
25 กรกฎาคม 2561 การเร่งความเพียร 
26 กรกฎาคม 2561 การบวช 
26 กรกฎาคม 2561 การปฏิบัติธรรม 
27 กรกฎาคม 2561 โอวาทปาฏิโมกข์ 
28 กรกฎาคม 2561 เลิกอวิชชาทาส เพื่อเป็นพุทธทาส 
29 กรกฎาคม 2561 หากไม่ก้าวหน้าในธรรมต้องทบทวนอะไร 
30 กรกฎาคม 2561 ฝ่าฟันกิเลสใด ฐานกายต้องมั่นคง 
31 กรกฎาคม 2561 ภาวะของการรู้รูปนาม 
1 สิงหาคม 2561 ปล่อยวางเพื่อปัจจุบันธรรม 
3 สิงหาคม 2561 ทุกข์สุขเพียงใด ขอให้ใจแค่รับรู้ 
4 สิงหาคม 2561 ประคองจิตให้เหนือเพชรฆาต 
5 สิงหาคม 2561 เพียรละ สละรอยกิเลส 
5 สิงหาคม 2561 แม้จะล้า แต่อย่าลา 
8 สิงหาคม 2561 กฎไตรลักษณ์ 
10 สิงหาคม 2561 ทุกข์ สุข กลับมามองที่ใจ 
11 สิงหาคม 2561 ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ 
12 สิงหาคม 2561 ไม่ฝืน เท่ากับไม่ฟื้น 
15 สิงหาคม 2561 โลกธรรม 8 
15 สิงหาคม 2561 ดวงตาเห็นธรรม 
17 สิงหาคม 2561 ที่สุดทุกข์ เป็นอย่างไร 
19 สิงหาคม 2561 อวิชชานุสัย 
22 สิงหาคม 2561 ทุกข์ เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ 
26 สิงหาคม 2561 ทุกอย่างเกิดที่ใจ ดับที่ใจ 
27 สิงหาคม 2561 ทุกข์เพราะสังขารปรุงแต่ง 
28 สิงหาคม 2561 ทุกอย่างเกิดดับและกลับสู่สภาพเดิม 
30 สิงหาคม 2561 สติคือตัวชี้เป้า ปัญญาคือตัวทำลาย 
31 สิงหาคม 2561 ถอนความหลง เพื่อให้เข้าถึงปัญญา 
2 กันยายน 2561 มรรคที่จะดำเนินไปสู่ผล 
3 กันยายน 2561 ทุกอย่างว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน 
16 กันยายน 2561 สัญลักษณ์ของความทุกข์ คือความเป็นของคู่: 
16 กันยายน 2561 แด่ เธอผู้รู้สึกตัว 
23 กันยายน 2561 สิ้นหลง ก็สิ้นทุกข์ 
26 กันยายน 2561 สละเปลือกได้ ก็เห็นแก่น 
27 กันยายน 2561 โพธิสัตว์จิต อยู่ในความรู้สึกตัว 
27 กันยายน 2561 ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ 
30 กันยายน 2561 เห็นธาตุ เห็นธรรม 
4 ตุลาคม 2561 อย่าให้ปัญหาปกปิดดวงตา 
11 ตุลาคม 2561 ความโง่คือมาร ความฉลาดคือปัญญา 
12 ตุลาคม 2561 คนดีถ้าไม่ปฎิบัติธรรมก็ทุกข์อยู่ดี 
15 ตุลาคม 2561 การเดินทางสู่โลกุตรธรรม 
15 ตุลาคม 2561 ทำให้อยู่กับสัจจะ 
16 ตุลาคม 2561 มีสติระลึกรู้อาการกายให้ต่อเนื่อง 
17 ตุลาคม 2561 โลกคือมายา 
17 ตุลาคม 2561 พระธรรมเทศนา 
18 ตุลาคม 2561 คนโง่ย่อมตกเป็นทาสของมาร 
19 ตุลาคม 2561 พระธรรมเทศนา 
20 ตุลาคม 2561 ความไม่ประมาท 
21 ตุลาคม 2561 รู้เท่าทันสังขาร 3 ประเภท 
25 ตุลาคม 2561 ทุกข์ทุกอย่างดับด้วยสติ 
25 ตุลาคม 2561 แท้จริงแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์ 
26 ตุลาคม 2561 ดินพอกหางหมู 
29 ตุลาคม 2561 โอกาสมีกลับไม่เอา สิ่งที่เอากลับไม่มี 
29 ตุลาคม 2561 ติดสมมุติมากเท่าไร ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น 
30 ตุลาคม 2561 อวิชชานุสัย 
2 พฤศจิกายน 2561 กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ 
3 พฤศจิกายน 2561 การวางธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น 
4 พฤศจิกายน 2561 เห็นสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริง 
5 พฤศจิกายน 2561 ถ้าอยากหลุดพ้น ต้องหัดฝึกฝืนกับสิ่งที่ยาก 
6 พฤศจิกายน 2561 อะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัว สักแต่ว่า ไม่มีเราในนั้น 
7 พฤศจิกายน 2561 ปริยัติต้องเพียงพอต่อการดับทุกข์ 
7 พฤศจิกายน 2561 เพียรเผากิเลสออกไปจนไร้ความยึดมั่น 
8 พฤศจิกายน 2561 จะไม่ยอมอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ 
9 พฤศจิกายน 2561 มารทั้งห้า 
10 ธันวาคม 2561 ฝึกสติเพื่อให้ทุกอย่างช้าลง 
11 ธันวาคม 2561 ธรรมที่ทำให้งาม 
11 ธันวาคม 2561 โยนิโสมนสิการเพื่อข้ามห้วงมหรรณพ 
12 ธันวาคม 2561 การเฝ้าดูกิเลส ต้องอาศัยความเงียบ 
13 ธันวาคม 2561 ใช้ชีวิตให้อยู่เหนือเหตุผล: 
14 ธันวาคม 2561 ที่สุด คือ ความว่างเปล่า 
15 ธันวาคม 2561 ทำไมปฏิบัติเยอะ แต่ไม่เกิดผล 
30 ธันวาคม 2561 สติปัฏฐาน 4 
30 ธันวาคม 2561 การเข้าถึงภาวะอนัตตา 
31 ธันวาคม 2561 พระไตรปิฏกเล่มใหญ่ คือ กายใจเราเอง