bpng

วีดีโอธรรมเทศนา

2562  ดาวน์โหลด รวม mp3 ปี 2562 
1 มกราคม 2562 ไม่มีเราไม่มีโลก 
1 มกราคม 2562 ธรรมะรักษาแผลใจ 
2 มกราคม 2562 คนทุกคนเกิดมาเพื่อดับทุกข์ 
2 มกราคม 2562 ไฟบรรลัยกัลป์ไหม้โลก 
2 มกราคม 2562 โอกาสดีๆ แบบโลกๆ (16 อย่าง) แต่ปิดกั้นโชควาสนาการรู้แจ้งธรรม 
3 มกราคม 2562 รูปแบบของกรรมฐานที่นำไปสู่การหลุดพ้น 
5 มกราคม 2562 การเกิดทุกครั้ง เป็นทุกข์อยู่ร่ำไป 
6 มกราคม 2562 สังคหวัตถุ 4 (ภาษาอีสาน) 
6 มกราคม 2562 เทศนาธรรม 
8 มกราคม 2562 ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ มีแต่ธรรมชาติธาตุขันธ์ 
18 มกราคม 2562 รู้การเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุดของทุกข์ 
20 มกราคม 2562 เห็นทำ เป็นธรรม 
20 มกราคม 2562 เทศนาธรรม 
23 มกราคม 2562 อยู่ปัจจุบัน รู้เท่าทันธรรมชาติ 
27 มกราคม 2562 กระแสโลกุตตระ สู่พระนิพพาน 
30 มกราคม 2562 อยู่กับปัจจุบันเมื่อใดใจก็ว่างเปล่า 
3 กุมภาพันธ์ 2562 เทศนาธรรม (ประจำวันอาทิตย์) แก่ผู้มาใส่บาตร 
12 กุมภาพันธ์ 2562 รู้เฉยๆ เฉยกับรู้ อยู่กับปัจจุบัน 
17 กุมภาพันธ์ 2562 เทศนาธรรม (ประจำวันอาทิตย์) 
19 กุมภาพันธ์ 2562 เทศนาธรรม (วันมาฆบูชา) 
9 มีนาคม 2562 ฝืนก้าวย่างสู่ทางเป็นศูนย์ 
9 มีนาคม 2562 พึ่งตน ไม่ใช่พึ่งอัตตา 
16 มีนาคม 2562 รู้แจ้งสมมติคือทางหลุดพ้น 
24 มีนาคม 2562 ผัสสะใดๆ ถ้าใจมีสติเห็นจะไม่เป็นตัวตน 
30 มีนาคม 2562 รู้เห็นตามความเป็นจริง 
5 เมษายน 2562 ฝึกกำหนดรู้สู่มหาสติปัฏฐาน 
6 เมษายน 2562 ยุให้ทำยำให้เห็นแจ้ง 
7 เมษายน 2562 ธรรมาธิษฐานจากชาดกบางเรื่อง 
8 เมษายน 2562 เพียรรู้ทุกสิ่งเห็นเป็นสมมุติ 
10 เมษายน 2562 ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่เพ่งพินิจ 
13 เมษายน 2562 ปฐมนิเทศผู้มาใหม่ 
14 เมษายน 2562 สักกายทิฎฐิ (ระวังวิปัสสนูเมื่อรู้รูปนาม) 
15 เมษายน 2562 เทศนาธรรม 
15 เมษายน 2562 เทศนาธรรม 
16 เมษายน 2562 สติ ให้เป็นมากกว่าคำว่า รู้สึกตัว 
16 เมษายน 2562 รู้แจ้งสมมุติ หยุดความงมงาย 
17 เมษายน 2562 รู้รูปนาม-สู่ความเป็นรูปธรรมนามธรรม 
18 เมษายน 2562 อภิธรรมภาวนา 
20 เมษายน 2562 อย่าจริงจังกับของเล่น 
21 เมษายน 2562 รู้อะไรอย่าให้ใจห่างกาย 
30 เมษายน 2562 ปฐมนิเทศ 
3 พฤษภาคม 2562 ทำให้ถึงที่สุดทุกข์ 
4 พฤษภาคม 2562 ตานอก ตาใน 
5 พฤษภาคม 2562 นิพพานคือที่สุด 
4 มิถุนายน 2562 การรู้ธรรมเพื่อการดับทุกข์ 
5 มิถุนายน 2562 เทศนาธรรม 
6 มิถุนายน 2562 เทศนาธรรม 
2 กรกฎาคม 2562 มีธรรมะต้องละสังโยชน์ได้ 
3 กรกฎาคม 2562 ให้โอวาทแม่ชีใหม่ 
5 กรกฎาคม 2562 กายาคตาสติ 
9 กรกฎาคม 2562 ปฏิบัติให้รู้ในความไม่รู้ 
10 กรกฎาคม 2562 ข้อคิดปริศนาบางอย่างจาก พุทธประวัติ 
11 กรกฎาคม 2562 เทศนาธรรม 
11 กรกฎาคม 2562 สติรู้เท่าทันขันธ์ห้า 
11 กรกฎาคม 2562 เลิกทาสเลิกกิเลส 
12 กรกฎาคม 2562 นิวรณ์อุปสรรคขวางกั้นทางนิพพาน 
15 กรกฎาคม 2562 จิตไม่ยอมรับความจริง ถ้าไม่ฝึกทิ้งอัตตา 
16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา 
16 กรกฎาคม 2562 วิวัฒนาการแห่งสัจจะสู่สมมุติศาสตร์ 
16 กรกฎาคม 2562 สาระธรรมในอาสาฬหะ (วันอาสาฬหบูชา) 
17 กรกฎาคม 2562 มองเช่นไรใจจึงเห็นเป็นอนัตตา 
20 กรกฎาคม 2562 รักอะไร ก็ไตรลักษณ์ 
21 กรกฎาคม 2562 เทศนาธรรม วันอาทิตย์ 
23 กรกฎาคม 2562 ฝืนให้ถึงฝั่ง อย่ามัวหลงนั่งจมอยู่กับภูมิธรรมเล็กๆน้อยๆ 
25 กรกฎาคม 2562 พึงอบรมบ่มอินทรีย์ให้มีพลัง 
26 กรกฎาคม 2562 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมต่อการเห็นธรรม 
26 กรกฎาคม 2562 ข้ามห้วงสังสารวัฏ 
30 กรกฎาคม 2562 ไม่ละอัตตาตัวตน ไม่พ้นทุกข์ 
31 กรกฎาคม 2562 รูปฌาน อรูปฌาน 
4 สิงหาคม 2562 คนเป็นทุกข์อย่างนั้นหรือ จึงเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
4 สิงหาคม 2562 เทศนาธรรม วันอาทิตย์ (ภาษาอีสาน) 
4 สิงหาคม 2562 สติเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าคือตาทิพย์ 
6 สิงหาคม 2562 วิธีการหลากหลาย แต่เป้าหมายหนึ่งเดียว 
7 สิงหาคม 2562 เพียรที่พอดี ไม่ทุกข์ 
7 สิงหาคม 2562 เทศนาธรรม 
9 สิงหาคม 2562 พุทธอย่างไร เป็นพุทธกันที่ตรงไหน? 
12 สิงหาคม 2562 โพชฌงค์ 5 
20 สิงหาคม 2562 จิตเป็นสมาธิได้ เพราะไร้นิวรณ์ 
23 สิงหาคม 2562 มองทะลุสมมุติให้ได้ใจ จึงจะรู้แจ้งความจริง 
25 สิงหาคม 2562 เทศนาธรรม วันอาทิตย์ 
29 สิงหาคม 2562 วันนี้วันพระ 
30 สิงหาคม 2562 ความว่าง 
7 กันยายน 2562 เจโตสมาธิ 
8 กันยายน 2562 แพ้ความสงบ อาคันตุกะวัตร 
9 กันยายน 2562 อย่ามั่นใจอะไรๆ หากยังไม่ถึงที่สุดทุกข์ 
11 กันยายน 2562 เทศนาธรรม 
13 กันยายน 2562 ทำจิตให้ว่าง วางจากตัวตน 
14 กันยายน 2562 สติดี ไม่มีนิวรณ์ 
15 กันยายน 2562 เทศนาธรรม วันอาทิตย์ 
15 กันยายน 2562 ความสุข หลายระดับ 
19 กันยายน 2562 เพียรให้มีผล 
21 กันยายน 2562 เทศนาธรรม 
28 กันยายน 2562 เรื่องไม่เป็นเรื่อง 
28 กันยายน 2562 ตัวตน 
29 กันยายน 2562 ทำเป็นเห็นธรรม ธรรมพึ่งได้ 
29 กันยายน 2562 เทศนาธรรม วันอาทิตย์ 
1 ตุลาคม 2562 รู้เท่าทันความคิด จิตดับ 
3 ตุลาคม 2562 เพียรเผากิเลส 
4 ตุลาคม 2562 ปัญหาและพัฒนาการ การเผยแพร่ธรรม 
5 ตุลาคม 2562 ข้อคิดก่อนประชุมสงฆ์สายงาน 
7 ตุลาคม 2562 พระสูตรจากพระทำ 
7 ตุลาคม 2562 ปลุกใจให้สู้กิเลส 
8 ตุลาคม 2562 ก้าวข้ามนิวรณ์ ถอนความหลง 
9 ตุลาคม 2562 ปัญญารู้รูปนาม 
9 ตุลาคม 2562 เทศนาธรรม 
10 ตุลาคม 2562 เห็นทุกข์ในอริยสัจ 
11 ตุลาคม 2562 ดับการเกิดได้ก็ดับทุกข์ได้ 
13 ตุลาคม 2562 เทศนาธรรม 
15 ตุลาคม 2562 ไร้ตัวตนเมื่อใด ทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้เมื่อนั้น 
18 ตุลาคม 2562 โอกาส เวลา ตัณหา ธรรมะ 
20 ตุลาคม 2562 อาฆาตมาดร้าย สลายได้ด้วยการเจริญสติ 
21 ตุลาคม 2562 ขี้เกียจจึงกลัว กลัวจึงขี้เกียจ 
25 ตุลาคม 2562 เมื่อทุกข์ดับ จิตไม่กลับไปเป็นทุกข์ 
27 ตุลาคม 2562 สุคะโต ผู้มีโชค 
27 ตุลาคม 2562 ดับทุกข์ทั้งสิ้น สิ้นทุกข์ 
30 ตุลาคม 2562 ปฏิบัติให้ถึงกฎสัจธรรม 
30 ตุลาคม 2562 ดับไม่เหลือเชื้อ 
31 ตุลาคม 2562 สิ้นสังขาร สิ้นทุกข์ 
1 พฤศจิกายน 2562 การอบรมบ่มอินทรีย์ 
4 พฤศจิกายน 2562 เหตุปัจจัย เลื่อมใสในธรรม 
5 พฤศจิกายน 2562 เส้นทางสู่การดับทุกข์ 
6 พฤศจิกายน 2562 เห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริง 
7 พฤศจิกายน 2562 อริยสัจ 
8 พฤศจิกายน 2562 ทาง 6 สาย 
9 พฤศจิกายน 2562 ทางสู่ความหลุดพ้น 
9 พฤศจิกายน 2562 ความเสื่อมในพระพุทธศาสนา 
10 พฤศจิกายน 2562 ไตรลักษณ์ 
15 พฤศจิกายน 2562 อกตัญญูจะรู้ธรรม 
16 พฤศจิกายน 2562 หลักการเผยแผ่ธรรม 
17 พฤศจิกายน 2562 ติสสะ พระติดธรรม 
19 พฤศจิกายน 2562 สติต้องแกร่งกล้า จึงดับเวทนาได้ 
22 พฤศจิกายน 2562 621122 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
22 พฤศจิกายน 2562 621122 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
22 พฤศจิกายน 2562 621122 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
25 พฤศจิกายน 2562 เทศนาธรรม 
11 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
16 ธันวาคม 2562 อย่ายึดเอาอะไรเป็นเจ้าของ ให้มองเป็นแค่ความรู้สึก 
16 ธันวาคม 2562 วัฏสงสาร 
18 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
19 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
20 ธันวาคม 2562 ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า 
21 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
23 ธันวาคม 2562 พึงระวังอนุสัยที่ไหลมากับอายตนะ 
23 ธันวาคม 2562 มารยาทคือธรรม 
24 ธันวาคม 2562 หากมีอนุสัยใจก็ยังไม่ว่างจริง 
24 ธันวาคม 2562 ผู้สิ้นหวัง 
25 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
25 ธันวาคม 2562 เทศนาธรรม 
28 ธันวาคม 2562 ความรู้สึกตัวสู่มหาสติ 
29 ธันวาคม 2562 ปฐมนิเทศ 
29 ธันวาคม 2562 ทำไมต้องเคลื่อนไหว 
30 ธันวาคม 2562 อธิบายขยายความ บทสวดมนต์หลังทำวัตร 
31 ธันวาคม 2562 รู้รูปนามชัดตัดความหลงได้