bpng

วีดีโอธรรมเทศนา

2560  ดาวน์โหลด รวม mp3 ปี 2560 
1 มกราคม 2560 การฝึกฝืนให้เป็น แก้คิดแก้ง่วง 
2 มกราคม 2560 เทศน์แก้อารมณ์ผู้ปฏิบัติ 
3 มกราคม 2560 องค์ประกอบของชีวิต 
5 มกราคม 2560 ระดับการไล่เฝ้าดู 
5 มกราคม 2560 ความไม่มีตัวมีตน 
7 มกราคม 2560 ทางที่ควรเดิน 
9 มกราคม 2560 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
15 มกราคม 2560 ปูพื้นฐานการปฏิบัติ 
15 มกราคม 2560 ฝึกฝืนอย่าไหลไปกับง่วงกับคิด 
16 มกราคม 2560 หมั่นสำรวมเมื่ออยู่ที่นี่ 
17 มกราคม 2560 ถ้าไม่ตั้งใจทำก็จะไม่ได้อะไร 
18 มกราคม 2560 ตราบที่ยังมีความหวังก็มีทุกข์ 
19 มกราคม 2560 ตั้งใจทำ ทำหน้าที่ที่มนุษย์พึงทำ 
20 มกราคม 2560 ฝึกฝืนเพื่อให้ออกจากสังสารวัฏ 
23 มกราคม 2560 ทำความรู้สึกตัวให้ดูธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิต 
27 มกราคม 2560 ยางเหนียวกามะฉันทะ-กามะราคะ 
28 มกราคม 2560 มีปัญญาแทงทะลุสู่ความหลุดพ้น 
29 มกราคม 2560 นิทานธรรม: ความซื่อสัตย์/กตัญญู -คนตีกลองและเกษตรกร 
6 กุมภาพันธ์ 2560 คนมาปฏิบัติธรรม ก็คือคนที่มาเฝ้าดูชีวิตตัวเอง 
7 กุมภาพันธ์ 2560 เฉยกับทุกสิ่งที่ปรากฏ แต่มีสติรู้กับทุกสิ่งที่มากระทบ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีความบังเอิญ ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย 
8 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสองฝั่ง 
9 กุมภาพันธ์ 2560 โยนิโสมนสิการ เอาสติมาสังเกตการเกิดการดับของจิต 
9 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติจนสติไวกว่าขันธ์ 
10 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้การประเคน การอาบัติ 
11 กุมภาพันธ์ 2560 มาฆบูชา: การปฏิบัติธรรมคืออะไร 
19 กุมภาพันธ์ 2560 7 วัน ถ้าไม่ตั้งใจทำจะทุกข์มาก แต่ถ้าตั้งใจทำผลจะตรงกันข้าม 
20 กุมภาพันธ์ 2560 ละทิ้งเพื่อทำสิ่งที่น่าสรรเสริญกว่า 
21 กุมภาพันธ์ 2560 ขยันรู้สึกตัวเพื่อดับอารมณ์ด้านใน 
23 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งสิ่งที่ใจครองและไม่มีใจครองเป็นทุกข์ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 การดับในระดับรูปนาม 
1 มีนาคม 2560 ว่างจากปฏิสนธิจิต 
2 มีนาคม 2560 เพียรเฝ้าดู เพียรรู้ เพียรละ 
5 มีนาคม 2560 เพียงแค่คิดยังไม่ผิดศีล แต่มันผิดสมาธิตัวเอง 
6 มีนาคม 2560 สุญโญ ความว่างในอริยสัจ 
6 มีนาคม 2560 ไม่มีนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ-ไม่พอใจ 
7 มีนาคม 2560 ความรักเกิดจากอะไร 
7 มีนาคม 2560 การรู้แบบถาวร 
9 มีนาคม 2560 พลังศรัทธาเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเท่านั้น หามีอื่นไม่ 
9 มีนาคม 2560 เพียรจนกว่าเริ่มรุ่งอรุณแห่งวิปัสนา ความเพียรที่นำไปสู่การดับทุกข์ 
11 มีนาคม 2560 ช่องว่าง โอกาสไปสู่พระนิพพาน 
12 มีนาคม 2560 ประโยชน์ของการอดทนต่อเวทนา 
12 มีนาคม 2560 ธรรมเป็นเครื่องรักษาใจ 
13 มีนาคม 2560 ปฏิบัติ เพื่อดูตัวเอง 
19 มีนาคม 2560 อนิจจังเป็นพื้นฐานของสัจธรรม 
20 มีนาคม 2560 ดูจิต วางอัตตา จึงรู้ค่า รสพระธรรม 
23 มีนาคม 2560 ใช้อาหาร ละอาหาร 
26 มีนาคม 2560 เทวทูตทั้ง 4 ผู้ดึงสติกลับเข้าหาตัว 
31 มีนาคม 2560 ทิพจักษุในการตัดสังสารวัฏ 
17 เมษายน 2560 เราควรจะปฏิบัติอย่างไร ในยุคศาสนาเสื่อมถอย 
17 เมษายน 2560 พระพุทธศาสนาในรัสเซียและการพัฒนากายและจิตแบบองค์รวม 
18 เมษายน 2560 ความเข้าใจที่ถูกต้องของการเข้าปริวาสกรรม 
19 เมษายน 2560 การแก้อารมณ์ ต้องคลายปมจากภายใน 
20 เมษายน 2560 วินัยมีไว้สำหรับผู้เก้อยาก 
20 เมษายน 2560 หยุดเชื่อความคิด หยุดติดความฝัน เพื่อพุทธะในใจเรา 
20 เมษายน 2560 ฝึกสติให้เป็นไฟบรรลัยกัลป์ไหม้โลก 
21 เมษายน 2560 หลงเพลินเข้าไปในความพอใจ 
22 เมษายน 2560 วิปัสนูปกิเลส ความฟุ้งซ่านในธรรม 
30 เมษายน 2560 สิ้นโลก เหลือธรรม 
14 พฤษภาคม 2560 หน้าที่ของมนุษย์คือการทำตนให้พ้นทุกข์ 
14 พฤษภาคม 2560 วัฏสงสาร ยาวนานสำหรับผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรม 
16 พฤษภาคม 2560 สมมุติ-ปรมัตถ์ 
17 พฤษภาคม 2560 มองโลกอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น 
19 พฤษภาคม 2560 กลับสู่ความปกติ 
21 พฤษภาคม 2560 สัมมาทิฏฐิเป็นประทีปสองสว่างให้ตนเองและผู้อื่นได้ 
26 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันแท้จริงอยู่ตรงไหน 
27 พฤษภาคม 2560 ธรรมคือหน้าที่ 
28 พฤษภาคม 2560 ฝึกให้เห็นผิดที่คิดเยอะ 
29 พฤษภาคม 2560 คิดปรุงแต่งข้างใน คือการเบียดเบียนใจจากความไม่รู้ 
30 พฤษภาคม 2560 ความขี้เกียจ เป็นอันตรายต่อธรรมทุกประเภท 
30 พฤษภาคม 2560 เต่าคือตัณหา ปลาคืออุปาทาน 
31 พฤษภาคม 2560 กายเป็นวินัย ใจเป็นพระธรรม 
2 มิถุนายน 2560 จิตว่าง ล้างอัตตา พาไม่เกิด 
7 มิถุนายน 2560 ไม่หวั่นไหวไปตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง 
7 มิถุนายน 2560 คุยตามประสาคนอยู่วัด มรรคกับผล 
8 มิถุนายน 2560 ถ้าจิตยังมีสองอารมณ์ ยังต้องจมในสังสารวัฏ 
9 มิถุนายน 2560 ปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ 
11 มิถุนายน 2560 อิสรภาพของใจที่ไร้ทุกขัง 
11 มิถุนายน 2560 วินัยที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่วัด 
12 มิถุนายน 2560 ความผูกพันธ์ เป็นกามชนิดหนึ่ง 
15 มิถุนายน 2560 ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง 
17 มิถุนายน 2560 อ่านตัวออก บอกตัวเป็น เห็นความจริง 
21 มิถุนายน 2560 กล้าออกจากความกลัว 
26 มิถุนายน 2560 ผู้หญิง บรรลุธรรมได้หรือไม่ 
30 มิถุนายน 2560 ตัดใจ ไม่ได้ให้ตัดแขน 
1 กรกฎาคม 2560 การถือศีล เพื่อความสิ้นทุกข์ 
2 กรกฎาคม 2560 จงหนักแน่น ราวกับแม่ธรณี 
3 กรกฎาคม 2560 อย่าเลี้ยงความง่วง อย่าหวงความหลับ 
3 กรกฎาคม 2560 ห้องกรรมฐาน ไม่ใช่อื่นไกล แต่เป็นกายนี้ 
4 กรกฎาคม 2560 ความคิด เหมือนพยับแดด ผ่านมาแล้วให้ผ่านไป 
6 กรกฎาคม 2560 ความหมายที่แท้จริงของภิกษุ และคำสอนในลัทธิอื่นๆ 
7 กรกฎาคม 2560 ไม่มีกระจก ก็ไม่มีฝุ่นให้ต้องเช็ด 
8 กรกฎาคม 2560 สติเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ 
9 กรกฎาคม 2560 ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของผู้ปรารถนาความเนิ่นช้า แต่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ 
11 กรกฎาคม 2560 สีลัพพตปรามาส 
12 กรกฎาคม 2560 ความอยาก ความไม่อยาก 
14 กรกฎาคม 2560 ล้างพิษใจ 
15 กรกฎาคม 2560 3 สิกขา และการปฏิบัติฯ 
22 กรกฎาคม 2560 ความไม่เร่าร้อนใจเป็นที่อยู่ 
27 กรกฎาคม 2560 อะไรที่ไม่ใช่จิต ล้วนเป็นกิเลสทั้งสิ้น 
3 สิงหาคม 2560 เทคนิคการหยุดหลง มุ่งตรงสู่การรู้แจ้ง 
7 สิงหาคม 2560 ความต่างของสมถะกับวิปัสสนา 
8 สิงหาคม 2560 ความสามัคคีแห่งมรรค เป็นแรงผลักให้เกิดปัญญา 
9 สิงหาคม 2560 การสังเกตอารมณ์ให้ละเอียดขึ้น 
12 สิงหาคม 2560 รู้จักกับอัตตา 
13 สิงหาคม 2560 หัวข้อปริยัติที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติ 
16 สิงหาคม 2560 ชีวิตที่หมุนไป ด้วยอำนาจตัณหา 
17 สิงหาคม 2560 แม้ทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตาย ก็รอดพ้นได้ ถ้าไร้ตัวตน (ภาษาอีสาน) 
17 สิงหาคม 2560 หากยังรู้สึกไม่ปลอดภัย ให้ระลึกรู้กายให้ชัดเจน 
18 สิงหาคม 2560 ไฟไหม้ที่ใจ ให้ดับลงที่ใจ 
19 สิงหาคม 2560 โลกนี้มีแต่ความว่างเปล่า 
20 สิงหาคม 2560 เหนืออุปทานในขันธ์ห้า 
20 สิงหาคม 2560 รู้สึกตัวชัด แล้วทำอย่างไรต่อ? 
20 สิงหาคม 2560 รู้ประยุกต์ จากสมมติ สู่สัจจะ 
22 สิงหาคม 2560 สำรวมในพระปาฏิโมกข์ 
27 สิงหาคม 2560 ความเพียรอย่างไรที่ไม่ใช่ความโลภ 
3 กันยายน 2560 สติ เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญทุกเมื่อ 
5 กันยายน 2560 การให้คือการฝึกใจให้ปล่อยวาง 
5 กันยายน 2560 สติอยู่ที่ไหน ธรรมอยู่ที่นั่น 
7 กันยายน 2560 ธรรมธาตุที่แท้จริง 
19 กันยายน 2560 หน้าที่เราคือถอนสังโยชน์ 
20 กันยายน 2560 ธรรมวินัย เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ 
20 กันยายน 2560 ปรารภความเพียร 
25 กันยายน 2560 เส้นทางแห่งมรรค ต้องทำให้ธรรมจักรหมุน 
28 กันยายน 2560 พุทธภาวะ กับวิริยะในการฝืนอารมณ์ 
29 กันยายน 2560 การเดินออกจากโลก เข้าสู่สัจธรรม 
29 กันยายน 2560 ทาง เพื่อการเกิดขึ้นแห่งปัญญา 
28 ตุลาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงคือสภาพของธรรมชาติ 
29 ตุลาคม 2560 ความสมดุลของอินทรีย์ 5 
29 ตุลาคม 2560 การตรวจสอบภูมิธรรมและญาณปัญญา 
30 ตุลาคม 2560 การทำลายอวิชชา 
1 พฤศจิกายน 2560 ล้างใจให้จำเพียงสัจธรรม 
2 พฤศจิกายน 2560 ปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์ 
4 พฤศจิกายน 2560 สัจจธรรมจากงานลอยกระทง 
5 พฤศจิกายน 2560 ฝืนโลกได้ กลายเป็นธรรม 
6 พฤศจิกายน 2560 เพียรปฏิบัติให้รู้จักอนาคตของจิต 
7 พฤศจิกายน 2560 สมาธิที่เหมาะต่อการถอนสังโยชน์ 
11 พฤศจิกายน 2560 สมาธิ ไม่ใช่การติดในความสงบ 
15 พฤศจิกายน 2560 ดีท๊อกซ์จิต 
16 พฤศจิกายน 2560 อวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุ 
18 พฤศจิกายน 2560 ภพคือสิ่งที่เป็น ภูมิคือสิ่งที่ยึด 
21 พฤศจิกายน 2560 พัฒนาสติให้เป็นอธิศีลสิกขา 
21 พฤศจิกายน 2560 ฝึกจากปรมัตถ์ไปหาสมมติ 
23 พฤศจิกายน 2560 จิตอยู่เหนือเวทนา 
24 พฤศจิกายน 2560 รูปแบบสมถกรรมฐานเพื่อการบรรลุธรรม 
25 พฤศจิกายน 2560 การลงทุน เพื่อออกจากทุกข์ 
1 ธันวาคม 2560 อย่าเอาใจเข้าไปอยู่กับเวลา อย่าเอาเวทนาเข้าไปกำหนดสุขทุกข์ 
2 ธันวาคม 2560 โซ่แห่งความรู้สึกตัว 
2 ธันวาคม 2560 อย่าเปิดช่องว่างให้กิเลส 
3 ธันวาคม 2560 รหัสลับ สู่ประตูสัจธรรม 
4 ธันวาคม 2560 ฝึกตัวเองสู่ความไม่มีอะไร 
5 ธันวาคม 2560 ลำดับอารมณ์รูปนามถึงสิ้นอาสวะ 
6 ธันวาคม 2560 ชีวิตที่ไม่เป็นโมฆะ 
7 ธันวาคม 2560 ปฏิจจสมุปบาท หมุนเป็นวัฏฏจักร 
8 ธันวาคม 2560 อารมณ์ใดๆ เป็นเพียงอนิจจัง 
9 ธันวาคม 2560 ทำให้หลุดพ้นและก้าวข้ามความหลุดพ้น 
11 ธันวาคม 2560 เราเอง ขวางตัวเอง 
11 ธันวาคม 2560 ความเป็นมาของสื่อธรรมโสมพนัส 
14 ธันวาคม 2560 เที่ยง ไม่ทุกข์ แต่ไม่มีตัวตน 
15 ธันวาคม 2560 การเดินทางด้านในที่ไร้ตัวตน 
18 ธันวาคม 2560 อานิสงส์จากการเดินธุดงค์ 
30 ธันวาคม 2560 เมืองที่ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง 
31 ธันวาคม 2560 ที่มีทุกข์ คือที่มีธรรม 
31 ธันวาคม 2560 การเผชิญหน้ากับมารทั้ง 5