วีดีโอธรรมเทศนา

1 มกราคม 2564 ลักษณะการรู้แจ้งธรรม 3 
2 มกราคม 2564 ขันธ์ห้า 
2 มกราคม 2564 สติไปให้สุด ขุดให้ถึง 
3 มกราคม 2564 ปีใหม่ให้ของขวัญ…สัจจธรรมชีวิต 
4 มกราคม 2564 ลักษณะ คนว่ายาก สอนยาก 
7 มกราคม 2564 1 บวก 1 ทำไมเป็น 2 
10 มกราคม 2564 เก็บอารมณ์ คือ การสร้างพลังหมุนธรรมจักร 
11 มกราคม 2564 เห็นการเกิด การตาย ด้วยตาทิพย์ 
12 มกราคม 2564 ธรรมธาตุ 3 
13 มกราคม 2564 ประเพณีเป็นเปลือก การดับทุกข์เป็นแก่น 
15 มกราคม 2564 ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์…ดับทุกข์แล้วก็ต้องปฏิบัติ 
15 มกราคม 2564 ความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ในพระรัตนตรัย 
16 มกราคม 2564 สติปัฎฐาน…หลักการปฏิบัติชาวพุทธ 
18 มกราคม 2564 สมมุติ…สิ้นสุดที่อริยสัจ 
20 มกราคม 2564 กายคตาสติ 
23 มกราคม 2564 รู้ได้อย่างไร…ว่าใจมีธรรม 
24 มกราคม 2564 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
25 มกราคม 2564 มรรคผลไม่เลือกบุคคลลัทธินิกาย 
25 มกราคม 2564 รัตนตรัย…สรณะของชีวิต 
26 มกราคม 2564 ภาวนาความรู้สึกตัว…ให้ได้ในหลายๆเลเวล 
27 มกราคม 2564 เหนือเศียรพรหมคือเหนือความสงบ 
29 มกราคม 2564 ทางสู่ความพ้นทุกข์ 
30 มกราคม 2564 เทศนาธรรม 
31 มกราคม 2564 เครื่องกรองชีวิต 
2 กุมภาพันธ์ 2564 สงบเหนือความสงบ 
3 กุมภาพันธ์ 2564 เทศนาธรรม 
8 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกข์ในอริยสัจ 
9 กุมภาพันธ์ 2564 ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
10 กุมภาพันธ์ 2564 รู้ซึ้งให้ถึงธรรมในอริยสัจ 
11 กุมภาพันธ์ 2564 เกร็ดปาฏิโมกข์ 
12 กุมภาพันธ์ 2564 จงแสวงหาความรู้จากการภาวนา 
14 กุมภาพันธ์ 2564 มรณัสสติของธิดานายช่างหูก 
16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จุดไฟบนผิวน้ำ 
21 กุมภาพันธ์ 2564 เทศนาธรรม 
23 กุมภาพันธ์ 2564 พรหมจรรย์ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อไหร่จะรู้ ตื่น เบิกบาน แบบพระพุทธเจ้าซะที? 
28 กุมภาพันธ์ 2564 ปัญญา…มงคลสูงสุดของชีวิต 
2 มีนาคม 2564 อยู่กับปัจจุบันธรรมที่ผ่านการชำระแล้ว 
4 มีนาคม 2564 เทศนาธรรม 
7 มีนาคม 2564 สติเห็นการเกิดดับจึงนับเป็นวิปัสสนา 
4 เมษายน 2564 เทศนาธรรม 
6 เมษายน 2564 รู้อยู่กับฐานทั้งสี่ 
6 เมษายน 2564 ตัณหาย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ 
6 เมษายน 2564 อารมณ์ปฏิบัติขจัดสิ้นถึงอนุสัย 
7 เมษายน 2564 แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เต้ย 
9 เมษายน 2564 อบรมกายคลายอุปาทาน 
10 เมษายน 2564 แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์อั๋น 
10 เมษายน 2564 เทศนาธรรม 
11 เมษายน 2564 รายงานผลการปฏิบัติธรรม คุณเต้ 
12 เมษายน 2564 เทศนาธรรม 
12 เมษายน 2564 อย่ายึดถูกยึดผิดด้วยจิตอุปาทาน 
12 เมษายน 2564 เห็นธรรมในกาม รูป เวทนา 
18 เมษายน 2564 รู้ธรรมที่จิต ถูกผิดอยู่ที่ใจ 
18 เมษายน 2564 เห็นพระพุทธเจ้าเท่ากับเห็นธรรม 
18 เมษายน 2564 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์ 
21 เมษายน 2564 จุติและอุบัติของเทวดา 
24 เมษายน 2564 ถ้าศรัทธาดี ความเพียรดี ทำไมปัญญาจะไม่เกิด 
25 เมษายน 2564 สิ่งแวดล้อมดี…ยังไม่ดีเท่ารู้แจ้งสัจธรรม 
26 เมษายน 2564 วันพระ…มาฝึกเป็นภิกษุกันเถอะ 
27 เมษายน 2564 ปกิณกะธรรม 
29 เมษายน 2564 สติรู้ได้เมื่อภัยมา 
1 พฤษภาคม 2564 ทำเช่นไร…มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็น 
4 พฤษภาคม 2564 ไฟ 
6 พฤษภาคม 2564 ทิฐิมานะ ธรรมที่ละได้ยาก 
8 พฤษภาคม 2564 อนุปุพพิกถา ๕ 
10 พฤษภาคม 2564 ละกระแสการพัฒนา…มุ่งสู่กระแสการภาวนา 
10 พฤษภาคม 2564 อย่าปรุงใจตน จนเป็นทุกข์ 
10 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติเพื่อดับไม่เกิด 
13 พฤษภาคม 2564 ไม่เกิด ไม่ตาย 
14 พฤษภาคม 2564 พลังความรู้ตัว ต้องเฃ้มถึงดับภพชาติได้ 
15 พฤษภาคม 2564 เทศนาธรรม 
16 พฤษภาคม 2564 ทุกข์เกิดที่ไหนให้รู้ที่นั่น 
17 พฤษภาคม 2564 เล่าเรื่องก่อนเข้าค่ายเก็บอารมณ์ 
18 พฤษภาคม 2564 ปฏิสันถาร 
19 พฤษภาคม 2564 ดับนิวรณ์ไม่เป็น ไม่เห็นมรรค 
21 พฤษภาคม 2564 จงมุ่งมั่นเดินตามรอยบาทพระศาสดา 
21 พฤษภาคม 2564 ให้โอวาทผู้บวชชี 
22 พฤษภาคม 2564 รู้ให้ลึก ตรึกให้ละเอียด 
22 พฤษภาคม 2564 พรหมจรรย์ พรหมวิหาร 
22 พฤษภาคม 2564 อินทรีย์อ่อน เห็นทุกอย่างเป็นปัญหา… อินทรีย์แก่กล้า เกิดปัญญาได้ทุกอย่าง 
24 พฤษภาคม 2564 ทางสู่ความดับสนิท 
28 พฤษภาคม 2564 ให้เห็นความดับไม่เหลือเชื้อ 
31 พฤษภาคม 2564 ความเกิด ความดับทุกข์ อยู่ที่เดียวกัน 
31 พฤษภาคม 2564 มหาสุญญตา 
31 พฤษภาคม 2564 สว่างในท่ามกลางยุคมืด 
3 มิถุนายน 2564 พลังสติ พลังแห่งการดับทุกข์ 
5 มิถุนายน 2564 อริยทรัพย์ 7 
6 มิถุนายน 2564 เทศนาธรรม 
10 มิถุนายน 2564 ธรรมวินัย มีไว้เพื่อพาใจพันทุกข์ 
10 มิถุนายน 2564 กุศล อกุศล 
17 มิถุนายน 2564 พิจารณา….ภาวนา 
20 มิถุนายน 2564 เทศนาธรรม 
28 มิถุนายน 2564 ทางสู่ความเป็นบัณฑิต 
4 กรกฎาคม 2564 คนดีชอบธรรม คนระยำชอบติ 
6 กรกฎาคม 2564 ทำกับทุกข์หรือทุกข์กับธรรม 
7 กรกฎาคม 2564 ไปวัดทำบุญเพื่ออะไร ตายแล้วไม่ได้เกิดหรอก 
12 กรกฎาคม 2564 ญาณข้ามโลก 
13 กรกฎาคม 2564 เวทนาไม่ใช่เรา…ไม่มีเราในเวทนา 
14 กรกฎาคม 2564 อย่างไรคืออริยสัจ 
16 กรกฎาคม 2564 ปัญญาเกิดเพราะการประกอบ 
17 กรกฎาคม 2564 รู้เห็นให้หลุด อย่าหยุดอยู่แค่นั้น 
19 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติธรรมเพื่อพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ 
22 กรกฎาคม 2564 ข้อคิดพลิกชีวิต จากชาดกบางเรื่อง 
23 กรกฎาคม 2564 เทศนาธรรม 
24 กรกฎาคม 2564 เทศนาธรรม 
25 กรกฎาคม 2564 อธิษฐานเข้าพรรษา 
26 กรกฎาคม 2564 ธรรมเนียมในธรรม 
27 กรกฎาคม 2564 ถ้าไม่มีเราแล้วไฟมันจะเผาอะไร 
31 กรกฎาคม 2564 ผู้รู้เท่าทันความคิด จึงรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้ 
1 สิงหาคม 2564 ปัจจัยสู่การดับทุกข์ 
2 สิงหาคม 2564 เห็นแจ้งไตรลักษณ์ในทุกๆขณะ 
3 สิงหาคม 2564 ทำเฉยๆ…เฉยกับธรรม 
4 สิงหาคม 2564 เทศนาธรรม 
5 สิงหาคม 2564 ฝึกสติให้รู้ถึงรากเหง้าของทุกข์ 
6 สิงหาคม 2564 กายคตาสติ…สติที่เป็นไปในกาย 
7 สิงหาคม 2564 วิถีธรรม…วิถีมาร 
9 สิงหาคม 2564 ธรรมเทศนา 
9 สิงหาคม 2564 แม้ไม่มีปริยัติ…ก็ดับทุกข์ได้ 
11 สิงหาคม 2564 เรื่องไม่เป็นเรื่อง 
12 สิงหาคม 2564 ตายก่อนถอนอัตตา 
13 สิงหาคม 2564 เทศนาธรรม 
15 สิงหาคม 2564 จากสติสู่ญาณปัญญา 
18 สิงหาคม 2564 วัฒนธรรมดี สิ่งแวดล้อมดี ยังไม่มีค่าเท่ารู้แจ้งสัจธรรม 
18 สิงหาคม 2564 พุทธะซ่อนอยู่ในใจ 
18 สิงหาคม 2564 ไม่ลงทุนธรรม จะเอากำไรมาจากไหน 
19 สิงหาคม 2564 ถ้ารูปนามชัด ไม่หลงเสพอารมณ์ ไม่จมกับความเบื่อ 
21 สิงหาคม 2564 เรื่องที่นักปฏิบัติควรสนทนากัน 
22 สิงหาคม 2564 สัมมาสังกัปปะ 
24 สิงหาคม 2564 เทศนาธรรม 
24 สิงหาคม 2564 ตรงไปทางนี้เส้นเดียว ไม่เกี่ยวรูปแบบ 
25 สิงหาคม 2564 แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม 
26 สิงหาคม 2564 อย่าหลงเป็นทุกข์ อยู่กับนิสัย อย่าปล่อยใจไปกับความเคยชิน 
27 สิงหาคม 2564 เห็นทุกข์ เกิด ดับ จึงชื่อว่าเห็นธรรม 
29 สิงหาคม 2564 เมตตาปรมัตถ์ในอริยสัจ 4 
30 สิงหาคม 2564 แค่รู้แจ้งธรรมประโยคเดียว ก็ไปเที่ยวนิพพานได้ 
31 สิงหาคม 2564 กุศล อกุศล 
1 กันยายน 2564 ฌาน 
2 กันยายน 2564 เทศนาธรรม 
4 กันยายน 2564 รู้ทุกข์ที่เหตุรู้ธรรมที่ผล 
5 กันยายน 2564 ปัญญาญาณข้ามสังสารวัฎ ตัดสู่นิพพาน 
7 กันยายน 2564 ปฏิบัติธรรมแท้จริง คือการฆ่าตัวตาย 
7 กันยายน 2564 เทศนาธรรม 
7 กันยายน 2564 ขี้เกียจไม่เด็ดขาด ไม่อาจพ้นทุกข์ได้ 
7 กันยายน 2564 เทศนาธรรม 
9 กันยายน 2564 ผู้มีตาทิพย์ ย่อมเห็นโลกเป็นความว่าง 
10 กันยายน 2564 ปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์ เพิ่มสุขในปัจจุบัน 
12 กันยายน 2564 โลกทั้งใบย่อไว้ที่ใจเรา 
14 กันยายน 2564 เกร็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงพ่อเทียน 
17 กันยายน 2564 สว่างทะลุนิมิต 
20 กันยายน 2564 ความโกรธ 
20 กันยายน 2564 สมาธิในธรรมารมณ์ 
20 กันยายน 2564 เห็นทุกข์ในอริสัจวัดกันตรงไหน 
26 กันยายน 2564 เทศนาธรรม 
7 ตุลาคม 2564 สติดีต้องมีโยนิโส 
10 ตุลาคม 2564 เทศนาธรรม 
11 ตุลาคม 2564 สังโยชน์ 
12 ตุลาคม 2564 อบรมกาย อบรมจิต 
14 ตุลาคม 2564 เทศนาธรรม 
18 ตุลาคม 2564 บวชบำเพ็ญตบะ ข้ามวัฏสงสาร 
20 ตุลาคม 2564 เทศนาธรรม 
20 ตุลาคม 2564 เทศนาธรรม 
21 ตุลาคม 2564 รู้เท่าทันธรรมชาติจิต อย่าไปติดมายา 
22 ตุลาคม 2564 ดับอุปาทาน คือที่สุดของพรหมจรรย์ 
23 ตุลาคม 2564 สักแต่ว่ารู้ ดูแค่เห็นเป็นธรรมธาตุ 
26 ตุลาคม 2564 เทศนาธรรม 
28 ตุลาคม 2564 ถูกต้องในสมมุติภาษา ปัญญา ตัดรู้แจ้งจริงในธรรม 
30 ตุลาคม 2564 ก็ขันธ์ห้าเป็นอนัตตา แล้วทำไมใจยังบาป 
31 ตุลาคม 2564 แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม หลวงพ่อสิน 
1 พฤศจิกายน 2564 ธุดงค์…เห็นธรรมในทุกข์ 
4 พฤศจิกายน 2564 สัมมาในอาสวะกิเลส 
4 พฤศจิกายน 2564 ธุดงควัตร 13 
7 พฤศจิกายน 2564 วิญญาณขันธ์อันบริสุทธิ์ 
9 พฤศจิกายน 2564 ก้าวข้ามทิฐิ 1 
9 พฤศจิกายน 2564 เพียรให้ถึงธรรม 
10 พฤศจิกายน 2564 อย่าเอาคน เอาตนเป็นเหตุแห่งความสุข ทุกข์ 
11 พฤศจิกายน 2564 เทศนาธรรม 
12 พฤศจิกายน 2564 เพียรรู้สู่วินาทีบรรลุธรรม 
13 พฤศจิกายน 2564 ประสบการณ์ คุณพนม รัตนพันธ์ 
14 พฤศจิกายน 2564 เทศนาธรรม 
15 พฤศจิกายน 2564 สัจจะสัญญา 
22 พฤศจิกายน 2564 รู้เท่าทันกองรูปกองนาม 
24 พฤศจิกายน 2564 มุ่งสู่ความหลุดพ้น 
26 พฤศจิกายน 2564 เห็นการเกิดดับในขันธ์ห้า พาจิตหลุดพ้น 
5 ธันวาคม 2564 รู้แจ้งที่ใจ…จึงใช่สัจธรรม 
5 ธันวาคม 2564 ฝึกสติมากๆธรรมจึงมี 
5 ธันวาคม 2564 เวทนากับอัตตา 
13 ธันวาคม 2564 พระพุทธเจ้าพูดง่ายๆ แต่ทำไมเราเข้าใจยาก 
13 ธันวาคม 2564 ไม่ทิ้งตัวตน ไม่พ้นทุกข์ 
19 ธันวาคม 2564 เวทนาพอประมาณ ธรรมะคือกลางๆ 
20 ธันวาคม 2564 เห็นแจ้งกาย คลายกำหนัด 
28 ธันวาคม 2564 เทศนาธรรม 
28 ธันวาคม 2564 เทศนาธรรม 
29 ธันวาคม 2564 หลุดพ้นจากความเป็นตัวตน 
31 ธันวาคม 2564 รู้ให้เป็น เห็นให้ชัด 
31 ธันวาคม 2564 ไม่มีวิญญาณผี มีแต่วิญญาณขันธ์