bpng

วีดีโอธรรมเทศนา

2563  ดาวน์โหลด รวม mp3 ปี 2563 
2 มกราคม 2563 สัมมาทิฏฐิในสติปัฏฐาน 4 
2 มกราคม 2563 ปฏิจจสมุปบาท 
4 มกราคม 2563 เทศนาธรรม 
5 มกราคม 2563 สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
6 มกราคม 2563 รู้..จนกว่าจะหลุด 
9 มกราคม 2563 เทศนาธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ 
15 มกราคม 2563 เทศนาธรรม 
16 มกราคม 2563 เทศนาธรรม 
8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศนาธรรมวันมาฆบูชา 
8 กุมภาพันธ์ 2563 มาฆบูชา อย่าให้เป็น โมฆะ 
9 กุมภาพันธ์ 2563 เพียรให้พ้นทุกข์ (1/2) 
9 กุมภาพันธ์ 2563 เพียรให้พ้นทุกข์ (2/2) 
28 กุมภาพันธ์ 2563 เน้นปฏิบัติให้รู้ชัดพระสัทธรรม 
1 มีนาคม 2563 เทศนาธรรมวันอาทิตย์ 
5 มีนาคม 2563 เรียนรู้สู่ความวิเวก 
19 มีนาคม 2563 เทศนาธรรม 
19 มีนาคม 2563 เทศนาธรรม 
19 มีนาคม 2563 เทศนาธรรม 
2 พฤษภาคม 2563 อย่าเสื่อมจากพระสัจธรรม 
6 พฤษภาคม 2563 เทศนาธรรมวันวิสาขบูชา 
9 พฤษภาคม 2563 ทำไมต้องไปวัด 
30 มิถุนายน 2563 ความรู้สึกตัวคือวิชชา 
1 กรกฎาคม 2563 เหตุเกิด ตัณหา 
1 กรกฎาคม 2563 ทำอินทรีย์ให้ใหญ่ ใจจึงพ้นทุกข์ (1/2) 
1 กรกฎาคม 2563 ทำอินทรีย์ให้ใหญ่ ใจจึงพ้นทุกข์ (2/2) 
2 กรกฎาคม 2563 รู้สึกตัวไว้ จนกว่าใจจะเกิดปัญญา 
3 กรกฎาคม 2563 เทศนาธรรม 
3 กรกฎาคม 2563 ฝึกสติไว้ ใจจึงมีโยนิโส 
4 กรกฎาคม 2563 รู้ตัว รู้สึก รู้ละสังโยชน์ 
4 กรกฎาคม 2563 รู้อิริยะบท หมดทุกข์ได้ 
5 กรกฎาคม 2563 เทศนาธรรม 
6 กรกฎาคม 2563 สุทธาวาส ผู้ไม่กลับมาเกิดอีก 
7 กรกฎาคม 2563 เข้าฌานไม่เป็น จะเห็นทุกข์เป็นสุข 
9 กรกฎาคม 2563 ธรรมะสบายๆ 
9 กรกฎาคม 2563 อย่าพึงยินดียินร้ายในที่ทั้งปวง 
10 กรกฎาคม 2563 ความตระหนี่ เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติธรรม 
11 กรกฎาคม 2563 อนุสัย 
14 กรกฎาคม 2563 เทศนาธรรม 
14 กรกฎาคม 2563 รู้แจ้งกาย คลายทุกข์ 
15 กรกฎาคม 2563 รู้ตัวเข้าไว้จะรู้แจ้งใจเหมือน ปฏาจารา 
16 กรกฎาคม 2563 ปุพพสิกขา 
20 กรกฎาคม 2563 เจริญสติลอกคราบตัวเอง 
21 กรกฎาคม 2563 ดูให้เป็นเห็นให้ลึก 
24 กรกฎาคม 2563 ความหวังของคนเรา 
25 กรกฎาคม 2563 เพียรเห็นทุกข์ ให้เป็นธรรม 
26 กรกฎาคม 2563 เกร็ดธรรม วันอาทิตย์ 
27 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ 
28 กรกฎาคม 2563 เจริญสติเพื่ออะไร 
28 กรกฎาคม 2563 ให้กำหนดรู้ทุกข์ ไม่ใช่หาสุข 
29 กรกฎาคม 2563 เห็นขันธ์ห้าเป็นของหนัก 
9 สิงหาคม 2563 เทศนาธรรมวันอาทิตย์ 
12 สิงหาคม 2563 ทำเพื่อพระธรรม 
14 สิงหาคม 2563 อย่ารู้อนัตตาด้วยอัตตา 
16 สิงหาคม 2563 เทศนาธรรมวันอาทิตย์ 
16 สิงหาคม 2563 ศรัทธาต้องให้ปัญญาเกิด 
18 สิงหาคม 2563 เทศนาธรรม 
19 สิงหาคม 2563 เทศนาธรรม 
19 สิงหาคม 2563 ปาราชิก 
19 สิงหาคม 2563 สรุป 
20 สิงหาคม 2563 ความทะยานอยากทำให้เห็นทุกข์ 
21 สิงหาคม 2563 อธิปไตยในใจเรา 
22 สิงหาคม 2563 อนุสัย 
25 สิงหาคม 2563 วิมุตติธรรม 
26 สิงหาคม 2563 โกรธ โลภ หลง กับ ศีล สมาธิ ปัญญา 
27 สิงหาคม 2563 กลับคืนสู่ธรรมชาติ 
31 สิงหาคม 2563 เทศนาธรรม 
1 กันยายน 2563 เทศนาธรรม 
4 กันยายน 2563 หมุนธรรมจักร 
5 กันยายน 2563 บูชาไฟ 
6 กันยายน 2563 ความดีไม่มีจริง 
7 กันยายน 2563 ไร้ตัวตน 
10 กันยายน 2563 การรู้เห็นที่เป็นปัญญา 
11 กันยายน 2563 หมดเชื้อก็หมดไฟ 
12 กันยายน 2563 เจาะอัตตาหาพระธรรม 
12 กันยายน 2563 เทศนาธรรม 
13 กันยายน 2563 ปัญหาอุปสรรคในการเจริญสติปัฏฐาน 
15 กันยายน 2563 บารมีสู้กิเลส 
16 กันยายน 2563 เทศนาธรรม 
17 กันยายน 2563 มันอยู่ที่ใจ 
17 กันยายน 2563 ปฏิบัติให้รู้แจ้ง แทงให้ทะลุอนัตตา 
20 กันยายน 2563 เทศนาธรรม 
21 กันยายน 2563 การอบรมกายอบรมจิต 
25 กันยายน 2563 ดับกิเลสกองทุกข์ 
26 กันยายน 2563 คุยกับนักศึกษาแพทย์ 
27 กันยายน 2563 เทศนาธรรม 
3 ตุลาคม 2563 เทโวโรหณะ 
6 ตุลาคม 2563 หาสุขได้จากทุกข์ 
8 ตุลาคม 2563 สัพเพเหระหลังธุดงค์ 
13 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
13 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
14 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
15 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
15 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
16 ตุลาคม 2563 วิญญาณขันธ์อันบริสุทธ์ 
16 ตุลาคม 2563 ละหลงโลก รู้แจ้งธรรม 
17 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
18 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
19 ตุลาคม 2563 เฝ้ารู้รูป รู้นาม 
23 ตุลาคม 2563 มาตรฐานการศึกษา ในพระพุทธศาสนา 
25 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
29 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
30 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
31 ตุลาคม 2563 เทศนาธรรม 
1 พฤศจิกายน 2563 เทศนาธรรม 
19 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติให้ถูก รู้ให้จริง สอนให้ตรง 
20 พฤศจิกายน 2563 กระแสพระนิพพาน 
21 พฤศจิกายน 2563 ความเสื่อม ของอุบาสก อุบาสิกา 7 
3 ธันวาคม 2563 สติรู้เห็น รูปนามเกิดดับ 
3 ธันวาคม 2563 แสวงหาประโยชน์ตน เพื่อพ้นทุกข์ 
5 ธันวาคม 2563 สติ..ให้มากกว่าคำว่า ‘รู้’ 
7 ธันวาคม 2563 ข้ามห้วงสังสารวัฏฏ์ 
8 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
9 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
10 ธันวาคม 2563 ไตรลักษณ์ในขันธ์ห้า 
12 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
12 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
13 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
14 ธันวาคม 2563 สี่คนหาม สามคนแห่ 
15 ธันวาคม 2563 ธรรมญาณ..ธรรมชาติ 
16 ธันวาคม 2563 อัตตา 3 
16 ธันวาคม 2563 พระเจ้าอุเทน 
19 ธันวาคม 2563 ความเข้าใจธรรม ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
20 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
20 ธันวาคม 2563 อานิสงส์การบวช (สามัญญผล) 
22 ธันวาคม 2563 พุทธศาสตร์ศึกษา 
24 ธันวาคม 2563 ไม่มีเรา ไม่มีเขา มีแต่ธรรม 
26 ธันวาคม 2563 เอหิปัสสิโก..ท้าพิสูจน์ 
26 ธันวาคม 2563 เทศนาธรรม 
27 ธันวาคม 2563 รู้แจ้งสมมุติ..เพื่อหลุดพ้น 
28 ธันวาคม 2563 ทำ โลกธรรม พระสัทธรรม 
28 ธันวาคม 2563 เพียรให้มีผล 3 (ชัมพุกา อาชีวก) 
31 ธันวาคม 2563 ลักษณะการรู้แจ้งธรรม 3