bpng

คอร์สเจริญสติ 7 วัน 2 – 9 เมษายน 2567

ศึกษาระเบียบปฏิบัติอย่างละเอียด
แล้วกดปุ่มสมัครด้านล่างของหน้านี้

ประกาศ

 • ผู้ปฏิบัติใหม่และเก่าทุกท่าน กรุณาลงชื่อสมัครทุกครั้ง
 • ผู้ปฏิบัติเก่า ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอดทั้งคอร์ส
 • หากมีเหตุจําเป็นที่อยู่ไม่ครบคอร์ส กรุณาสอบถามก่อนสมัคร
 • คอร์สจาริกธรรมต่างจังหวัด ติดตามข้อมูลทาง  เฟซบุ๊ก

ระเบียบปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (ผู้ปฏิบัติใหม่)

 1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีศรัทธาต่อการฝึกจิตตภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 อย่างแท้จริง
 2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกภาวนา
 3. สามารถเข้าร่วมงานอบรมได้ครบ 8 วัน 7 คืน ตามตารางเวลาที่กําหนดวันสุดท้ายของการอบรม เดินทางกลับได้หลังเวลา 8.30 น
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้อย่างสม่ำเสมอ (ยกเว้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บอารมณ์เข้ม ทางวัดจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 5. สามารถผ่านบททดสอบที่ทางวัดกําหนดไว้ได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ยกเว้นชาวต่างชาติ สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น) คือผ่านการสอบบทท่องสอบ การทดสอบอารมณ์นิวรณ์ 5 และกิจกรรมอื่นๆ ใน 3 วันแรก จึงจะได้สิทธิ์อยู่ต่อ
 6. เป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของวัด ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของพระหรือเจ้าหน้าที่ที่มุ่งกล่าวโดยธรรม ไม่เป็นผู้งมงายฝักใฝ่ในไสยศาสตร์
 7. แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่

 • เข้าปฏิบัติธรรมได้ตามตารางงานอบรม (คอร์ส) เท่านั้น โดยต้องลงชื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน
 • ต้องเข้าร่วมงานอบรมครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลาเท่านั้น เช่น งานอบรมเริ่มวันเสาร์ ควรเดินทางถึงวัดก่อนบ่ายวันศุกร์ และเดินทางกลับหลัง 9 โมงเช้า ในวันเสาร์สัปดาห์ถัดไป
 • กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติเบื้องต้น และท่องบทสวดคอร์ส 1 ก่อนเข้าอบรม
 • ต้องสอบท่องบทสวดและสอบปฏิบัติ ดังนี้
  • สอบท่องบทคําขอบวช คําอาราธนาศีลอุโบสถ คําอาราธนาธรรม และคําลากลับบ้าน
  • นั่งเจริญสติ (สร้างจังหวะ) ร่วมกันในศาลา เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์ 5 โดยจะต้องสอบให้ผ่านภายในช่วงเช้าของวันแรกของงานอบรมเมื่อสอบผ่านทั้งหมดแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏิบัติในเขตปฏิบัติธรรมได้
 • วันสุดท้ายจะมีพิธีลากลับบ้าน อ่านขั้นตอนการลาสิกขาบท

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติเก่า

 • ช่วงงานอบรม ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อนทุกครั้ง
 • บทสวดจะเพิ่มตามจํานวนคอร์สที่เข้าปฎิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความเพียร อ่านบทสวดคอร์ส 2, คอร์ส 3, คอร์ส 4, คอร์ส 5  ต้องสอบท่องบทสวด จนครบ 5 คอร์ส
 • ช่วงที่ไม่มีงานอบรม รับเฉพาะสําหรับผู้เข้าอบรมครบ 5 คอร์สเท่านั้น สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ระเบียบปฏิบัติสําหรับพระเณรชี

 • ต้องสอบท่องบทสวดพระเณรชี
 • ช่วงงานอบรม ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อนทุกครั้ง
 • ช่วงที่ไม่มีงานอบรม รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่า สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ระเบียบทั่วไป

 • ผู้ปฏิบัติควรประพฤติตามระเบียบข้อวัตรและเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําแนะนําสั่งสอนของกัลยาณมิตรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเอง
 • หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้กําหนดให้เก็บอารมณ์ ผู้ปฏิบัติต้องเข้าร่วมทําวัตรสวดมนต์ฟังธรรมทุกวัน
 • ทางวัดได้เตรียมเครื่องนอน เสื่อ หมอน ผ้าห่มไว้ให้ ขอให้ผู้ปฏิบัติเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นมาเอง เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ / ผงซักฟอก (กรณีที่ต้องการซักผ้า) / รองเท้าแตะที่เดินได้สะดวกและเปียกน้ำได้ / ยาทากันยุง / กระดาษชำระ/ ไฟฉาย (ควรเป็นแบบใช้ถ่าน) / ขวดน้ำดื่ม (สามารถเติมน้ำตามจุดที่จัดไว้ให้)
 • หากเป็นฤดูฝนควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน  หากเป็นฤดูหนาวควรเตรียมเสื้อหนาวสีขาวมาด้วย
 • ท่านที่ได้รับอนุญาตให้พักกุฏิเดี่ยวควรเตรียมนาฬิกาปลุก / เทียนไข /ไฟเเช็คสําหรับจุดเทียน
 • หากประสงค์จะใส่บาตร ให้เตรียมของใส่บาตร จํานวนตามศรัทธา เขียนชื่อฝากไว้ตอนลงทะเบียนวันแรก (ใส่บาตรวันสุดท้ายของงานอบรม)
 • ห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด และต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กุญแจรถ และของมีค่าอื่นๆ ไว้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยจะคืนให้เมื่อจบงานอบรมแล้วเท่านั้น
 • ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องสําอาง น้ำหอม
 • ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น หมาก บุหรี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่มสารกระตุ้น
 • ห้ามเก็บ/ทาน อาหาร เครื่องดื่ม ในที่พัก (ต้องผ่านการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระตอนลงทะเบียน)
 • ห้ามอ่านหนังสือทุกประเภทหรือจดบันทึก ห้ามใช้เครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น MP3 กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ห้ามบันทึกเสียงเทศนาหรือถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามพักผ่อนนอนกลางวัน ห้ามคลุกคลี พูดคุยกันโดยไม่จําเป็น หากพบปัญหาในการปฏิบัติให้สอบถามพระอาจารย์พี่เลี้ยงเท่านั้น
 • ช่วยกันประหยัดน้ำ (ปิดน้ำทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ำ) ประหยัดไฟ (ปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก ไม่เปิดไฟนอน)
 • ผู้ปฏิบัติที่ทานอาหารมังสวิรัติ เจ ทางวัดไม่สามารถเตรียมอาหารพิเศษให้ได้
 • ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟและอื่นๆได้ (ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้)
 • องค์กร / หมู่คณะที่ต้องการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับเจ้าภาพหลัก กรุณาแจ้งทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน
 • เมื่อจบงานอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะอยู่ฝึกปฏิบัติต่อ สามารถแจ้งขออนุญาตเจ้าหน้าที่ ได้
 • ก่อนเดินทางกลับ
  • ให้ทําความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ
  • ให้เก็บเครื่องนอน (ถอดปลอกหมอน เก็บเส้นผมออกจากผ้าห่ม) และอุปกรณ์ที่เบิกมาทุกชิ้นคืนเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย

การแต่งกาย

ควรแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าวัด
 • ผู้ชาย: เสื้อสีขาวเท่านั้น กางเกงสีเข้ม ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์
 • ผู้หญิง: เสื้อสีขาวเท่านั้น กางเกง/ผ้าถุง สีเข้ม ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์
 • งดสวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะ
 • เสื้อกันหนาวให้ใส่สีขาวเท่านั้น
มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  ไลน์  เฟซบุ๊ก