bpng

บทสวดเพื่อสอบเข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติใหม่

อ่าน

 • คําขอบวช
 • คําอาราธนาศีลอุโบสถ
 • คําอาราธนาธรรม
 • คําถวายทานแบบย่อ
 • คําถวายทานแบบสามัญ
 • คําลากลับบ้าน

ผู้ปฏิบัติเก่า​

คอร์ส 2

อ่าน

 • คําขอขมาโทษ 1, 2, 3
 • คําลาสิกขา
 • ศีลอุโบสถ

คอร์ส 3

อ่าน

 • บทพิจารณาก่อนฉันอาหาร
 • บทพิจารณาขณะฉันอาหาร
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • คําขอร้องของพระศาสดา

คอร์ส 4

อ่าน

 • นิวรณ์ 5
 • อุปาทาน 4
 • วิปัสสนูปกิเลส 10
 • สังโยชน์ 10

คอร์ส 5

อ่าน

 • โพธิปักขิยธรรม 37
 • ขันธ์ 5
 • อริยสัจจ์ 4
 • ปฏิจจสมุปบาท 12

ภิกษุ สามเณร แม่ชี​

อ่าน
 • อนุโมทนารัมภคาถา
 • สามัญญานุโมทนาคาถา
 • โสอัตถลัทโท
 • คําแสดงอาบัติ
 • กาลทานสุตตคาถา
 • อัคคัปปทานสุตตคาถา
 • บทพิจารณาก่อนฉันอาหาร
 • บทพิจารณาขณะฉันอาหาร
 • ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ

ขั้นตอนการลาสิกขาบท

อ่าน
 • คําขอขมาโทษ ๑
 • คําลาสิกขา
 • คําขอขมาโทษ ๒
 • คําอาราธนาศีล
 • พระให้ศีล
 • คําขอขมาโทษ ๓
 • คําลากลับบ้าน