ดาวน์โหลดบทสวดสอบเข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติใหม่

• คําขอบวช • คําอาราธนาศีลอุโบสถ
• คําอาราธนาธรรม • คําถวายทานแบบย่อ
• คําถวายทานแบบสามัญ • คําลากลับบ้าน

ผู้ปฏิบัติเก่า

• คําขอขมาโทษ 1
• คําขอขมาโทษ 2
• คําขอขมาโทษ 3
• คําลาสิกขา
• ศีลอุโบสถ


• นิวรณ์ 5 • อุปาทาน 4
• วิปัสสนูปกิเลส 10
• สังโยชน์10

• บทพิจารณาก่อนฉันอาหาร
• บทพิจารณาขณะฉันอาหาร
• ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
• คําขอร้องของพระศาสดา

 

 

• โพธิปักขิยธรรม 37
• ขันธ์ 5
• ปฏิจจสมุปบาท 12

ภิกษุ สามเณร แม่ชี

• คําแสดงอาบัติ
• กาลทานสุตตคาถา
• อัคคัปปทานสุตตคาถา

• อนุโมทนารัมภคาถา
• สามัญญานุโมทนาคาถา 
• โสอัตถลัทโท
• คําแสดงอาบัติ

• บทพิจารณาก่อนฉันอาหาร 
• บทพิจารณาขณะฉันอาหาร 
• ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ 

ลาสิกขาบท

• คําขอขมาโทษ ๑        • คําลาสิกขา
• คําขอขมาโทษ ๒        • คําอาราธนาศีล
• พระให้ศีล • คําขอขมาโทษ ๓ • คําลากลับบ้าน