bpng

บทสวดคอร์ส 4

ดาวน์โหลด PDF


16. นิวรณ์ 5

ธรรมที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นทางมรรคผลนิพพาน ได้แก่

 1. กามฉันทะ ความพอใจในกาม,
 2. พยาบาท ความพยาบาท ความไม่พอใจ,
 3. ถีนมิทธะ ความง่วงเหงา หดหู่,
 4. อุจธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน รำคาญ หงุดหงิด,
 5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไม่มั่นใจ

17. อุปาทาน 4

ความยึดมั่นถือมั่นที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน ได้แก่

 1. กามุปาทาน ยึดมั่นในกาม,
 2. ทิฏฐุปาทาน ยึดมั่นในความคิดเห็น,
 3. สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นในศีลและวัตรปฏิบัติตามลัทธิ, ประเพณี, พิธีกรรม, ไสยศาสตร์ยึดติดในความเชื่อว่าขลังศักดิ์สิทธิ์,
 4. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในอัตตาตัวตน, ยึดในธาตุขันธ์นี้ว่าเป็นตัวเป็นตน,

18. วิปัสสนูปกิเลส 10

กิเลสที่เกิดมาพร้อมอารมณ์วิปัสสนา, อารมณ์ที่มักทำให้หลง 10 อย่าง ได้แก่

 1. โอภาส แสงสว่าง, ความสว่างที่ปรากฏภายในจิต,
 2. ญาณ ความหยั่งรู้ ความรู้เท่าทันอารมณ์,
 3. ปีติ ความชุ่มใจ อิ่มใจ,
 4. ปัสสัทธิ ความสงบเย็น,
 5. สุข ความสุขสบายใจ,
 6. อธิโมกข์ ความน้อมใจเชื่อ ศรัทธางมงาย,
 7. ปัคคาหะ ความเพียรที่พอดี,
 8. อุปัฏฐาน สติแก่กล้า สติชัด,
 9. อุเบกขา ความมีจิตเป็นกลาง,
 10. นิกันติ ความพอใจ ติดใจ

19. สังโยชน์ 10

ตะกอนถ่วงใจกิเลสผูกมัดจิตไว้กับทุกข์ 10 อย่าง ได้แก่

 1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นของตน เช่น เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตน,
 2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ,
 3. สีลัพพะตะปรามาส ความถือมั่นในศีลและวิธีปฏิบัติอย่างงมงาย,
 4. กามราคะ ความกำหนัด ความติดใจในกามคุณ,
 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง,
 6. รูปราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน หรือรูปธรรมอันประณีต,
 7. อรูปราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน หรืออรูปธรรม,
 8. มานะ ความสำคัญมั่นหมายในตนเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่,ความถือตัว, ความหยิ่งยโส,
 9. อุจธัจจะ ความฟุ้งซ่าน,
 10. อวิชชา ความไม่รู้แจ้งจริง, ความหลง