อย่าปรุงใจตน จนเป็นทุกข์

10 พฤษภาคม 2564 • รหัส 640509p