ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์…ดับทุกข์แล้วก็ต้องปฏิบัติ

15 มกราคม 2564 • รหัส 640114a