ธรรมวินัย มีไว้เพื่อพาใจพันทุกข์

10 มิถุนายน 2564 • รหัส 640609a