ทุกข์ทุกอย่างดับด้วยสติ

25 ตุลาคม 2561 • รหัส 611025LA