ตัณหาย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้

6 เมษายน 2564 • รหัส 640405p