ขี้เกียจไม่เด็ดขาด ไม่อาจพ้นทุกข์ได้

7 กันยายน 2564 • รหัส 640906q