ประวัติประธานสงฆ์

พระอาจารย์สุริยา ฉายา มหาปญฺโญ (ญาติโยมผู้ปฏิบัติมักเรียกท่านว่า “หลวงตา”)
ชื่อเดิม สุริยา นามสกุล แก้วโงน
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ
ณ บ้านเลขที่ 48/1 บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
มารดาชื่อ นางสุเกิด บิดาชื่อ นายสีหา แก้วโงน มีพี่น้อง 2 คน
1. สุริยา แก้วโงน
2. สายัณห์ แก้วโงน (น้องสาว) ปัจจุบันแต่งงานแล้ว ใช้นามสกุล ก้อนตาล

เมื่ออายุได้ 3 ปี (พ.ศ.2510) มารดาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทําให้ครอบครัวต้องใช้ชีวิต 3 คนพ่อลูกโดยทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทํานา ตามประสาชาวบ้านชนบท

พ.ศ.2513 เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ (อุดมวิทยาศิลป์) ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนนาหัวบ่อ บัวหนองเม็ก (ปัจจุบันคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ.2522 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพธิ์คํา บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีพระครูวิชัยธรรมรัต วัดศรีบุญเรือง บ้านบดมาด ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2524 จบนักธรรมชั้นเอก

พ.ศ.2528 อุปสมบทที่วัดโพธิ์คํา บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีพระครูสุวรรณโพธิรัต เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2531 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2532 ศึกษาอนุบาลชีวิต ด้วยการศึกษาทดลองปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามวิธีต่างๆในหลายๆ สํานัก

พ.ศ.2534 สนใจวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) และได้เข้ารับฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท ณ วัดป่าชัยมงคล อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ และได้ติดตามจําพรรษาอยู่กับท่านเป็นเวลา 5 ปี 

พฤศจิกายน พ.ศ.2538 กลับภูมิลําเนาเดิม ได้พํานักที่วัดป่าโสมพนัส ซึ่งเป็นที่พักสงฆ์ร้าง 

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน บูรณปฏิสังขรณ์วัดป่าโสมพนัส เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและให้การฝึกอบรมแก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมทั่วไป