bpng

ตารางกิจวัตรในช่วงอบรม

ตารางกิจวัตรในช่วงอบรม

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก) สรีรกิจ
04.00 น. สวดมนต์ ทําวัตรเช้า
04.30 น. ธรรมบรรยาย
06.00 น. รับภัตตาหารเช้า
07.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ)
11.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ) รับภัตตาหารเพล
17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ) สรีระกิจ
17.45 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา) เดินจงกรมหมู่
18.00 น รับน้ำปานะ
18.30 น. สวดมนต์ ทําวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/วีดิทัศน์
21.00 น. จําวัด
หมายเหตุ: กิจวัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย

ลงทะเบียน • ตรวจสอบสัมภาระ • จัดหาที่พัก

ทดสอบท่องบทสวดมนต์ • รับสไบ • รับคำแนะนําเบื้องต้น • เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ

วันที่ 1: สมาทานศีลอุโบสถ
• แนะนํากฎระเบียบ • ทําความเข้าใจในการปฏิบัติ • สาธิตการเจริญสติ

เวลา 03.30 น.: เวลาตื่น • สัญญาณระฆัง
• ทําความสะอาดศาลา • ทําวัตรสวดมนต์ • ฟังธรรมบรรยาย • เจริญสติร่วมกัน

แจ้งสอบผ่าน • แยกกลุ่มปฏิบัติกับพระพี่เลี้ยง • ปฏิบัติตามอัธยาศัย

ทีมแม่ครัวเตรียมและจัดอาหารขึ้นศาลา • ประกาศอนุโมทนา..ผู้ร่วมถวายภัตตาหาร

เวลา 11:00 น.: เวลาอาหาร • เจ้าภาพแต่ละวันร่วมกันถวายภัตตาหาร
• ร่วมรับประทานอาหารอย่างมีสติ • เก็บเสื่อและอาสนะ • ล้างภาชนะของตนเอง

วันที่ 2-7 เวลา 8:00-17:00 น. • คนเก่าแยกย้ายปฏิบัติตามกุฏิที่พักส่วนตัว
• คนใหม่ปฏิบัติตามฐานที่เตรียมไว้ • พระพี่เลี้ยงสอนแก้อารมณ์

เวลา 18:00 น. ของทุกวัน • สอบอารมณ์ • เดินจงกรมหมู่รอบวัด

รับน้ำปานะ • ทําวัตรเย็น • ประเมินผล: รายงานอารมณ์ (เฉพาะวันสุดท้าย)

เช้าวันที่ 8 : ทําบุญตักบาตร • รับคืนสิ่งของฝาก • เลือกซื้อของที่ระลึก/สื่อธรรม

เช้าก่อนกลับ : ส่งคืนที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม สไบ • ร่วมกันทําความสะอาด “ชำระหนี้สงฆ์ ”