bpng

ขั้นตอนการลาสิกขาบท

ดาวน์โหลด PDF


ผู้ขอพึงตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวทีละวรรคดังนี้

1. คำขอขมาโทษ 1

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ หากแม้นว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอพระคุณเจ้าโปรดอโหสิกรรมนั้นๆ แก่พวก ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป.

อาจาริเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต. (3 หน)

(นำพานดอกไม้เข้าถวาย ทุกคนกราบหมอบลงรับการขมาจากพระสงฆ์รอกล่าวคำว่า)
ขะมามะ ภันเต.

2. คำลาสิกขา

ข้าพเจ้าขอลาสิกขาขอท่าน (ทั้งหลาย) จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์กลับออกไปครองเรือนตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป.

สิกขังปัจจักขามิ คิหิติ มัง ธาเรถะ. (ว่า 3 หน)

3. คำขอขมาโทษ 2

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระอาจารย์, ขอพระอาจารย์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการสำรวมระวังในพระอาจารย์ในกาลต่อไป.

กาเยนะวาจายะวะเจตะสาวา, อาจาริเยกุกัมมังปะกะตังมะยายัง, อาจาริโยปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเรสังวะริตุงวะอาจาริเย.

4. คำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ยาจามะ.

ทุติยัม ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ยาจามะ.

5. พระให้ศีล

6. คำขอขมาโทษ 3

ผู้ขอ: อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อัปปะราทัง ขะมะถะเม ภันเต มะยากะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินากะตัง ปุญญัง มัยหังทาตัพพัง สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.

7, คำลากลับบ้าน

ผู้ลา: หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.

พระสงฆ์ผู้รับลา: ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ.

ผู้ลา: สาธุ ภันเต. (แล้วกราบ 3 หน)