แม้ไม่มีปริยัติ…ก็ดับทุกข์ได้

9 สิงหาคม 2564 • รหัส 640808p