รู้แจ้งที่ใจ…จึงใช่สัจธรรม

5 ธันวาคม 2564 • รหัส 641204b