ผู้รู้เท่าทันความคิด จึงรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้

31 กรกฎาคม 2564 • รหัส 640731