3 – 11 กุมภาพันธ์ 2553
ณ อาศรมบ้านดินเมืองก๊ะ
จ.เชียงใหม่