16.เจริญสติเพื่อชีวิต

อยู่เป็นสุขในปัจจุ
บัน
13-20 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สวนธรรมจันทน์ไม้หอม
จ.ลําพูน