15.ธรรมกถา…สู่การรู้แจ้ง

11-14 มีนาคม 2553
ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก