13.แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม

22-29 มกราคม 2554
ณ วัดป่ามหาปัญโญ
จ.เชียงใหม