10.รู้ ละ วาง วิถีทางอริยสัจจ์

ธันวาคม 2554
ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ 2555