แนวทางปฏิบัติของวัดป่าโสมพนัส
จังหวัดสกลนคร

Way of Mindfulness at Somphanas Temple

สําหรับผู้ปฏิบัติใหม่-ผู้ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าโสมพนัส

“ พุทธธรรมกับเป้าหมายชีวิตมนุษย์นั้นถือได้ว่าเป็นอันเดียวกัน ” ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการพัฒนาจิต เจริญสติให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม จนเป็นวิปัสสนาญาณ รู้เท่าทันความคิด ไม่เข้าไปอยู่ในความคิด ออกจากความคิดได้อย่างสิ้นเชิง มีปัญญาทําลายอุปาทานนั้นเสีย หายสงสัย ไม่หลงสร้างสมมุติ ภพ ชาติ ไว้เป็นกับดักกักขังจิตตัวเองต่อไป

ผู้ร่วมปฏิบัติในวิธีการนี้มีผลการตอบรับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในระยะเวลาอันสั้น แม้ว่าจะแตกต่างกันด้วยสมมุติสถานภาพทางสังคม เพศ วัย การศึกษา อาชีพหรือแม้กระทั่งความเข้าใจพื้นฐานต่อเป้าหมายของการปฏิบัติแต่ก็หาได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้ธรรมอย่างใดไม่ ส่งผลต่อคุณภาพของการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเหมือนชีวิตได้ประทีปส่องทาง หรือของที่ปิดมานานแล้วถูกเปิดเผย ของที่คว่ำกลับทําให้หงายได้ หรือเหมือนดังเช่นผู้หลงทางแล้วได้รับการชี้บอก  ซึ่งหากน้อมใจลงมือพิสูจน์กันจริงจังอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ย่อมได้รับอานิสงส์คือความสิ้นทุกข์อย่างแน่นอน