คุณสมบัติผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติใหม่)

1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีศรัทธาต่อการฝึกจิตตภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 อย่างแท้จริง
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกภาวนา
3. สามารถเข้าร่วมงานอบรมได้ครบ 8 วัน 7 คืน ตามตารางเวลาที่กําหนดวันสุดท้ายของการอบรม เดินทางกลับได้หลังเวลา 8.30 น
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้อย่างสม่ำเสมอ (ยกเว้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บอารมณ์เข้ม ทางวัดจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)
5. สามารถผ่านบททดสอบที่ทางวัดกําหนดไว้ได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ยกเว้นชาวต่างชาติ สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น) คือผ่านการสอบบทท่องสอบ การทดสอบอารมณ์นิวรณ์ 5* และกิจกรรมอื่นๆ ใน 3 วันแรก จึงจะได้สิทธิ์อยู่ต่อ
6. เป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของวัด ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของพระหรือเจ้าหน้าที่ที่มุ่งกล่าวโดยธรรม ไม่เป็นผู้งมงายฝักใฝ่ในไสยศาสตร์
7. แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่

• เข้าปฏิบัติธรรมได้ตามตารางงานอบรม (คอร์ส) เท่านั้น โดยต้องลงชื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน
• ต้องเข้าร่วมงานอบรมครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลาเท่านั้น เช่น งานอบรมเริ่มวันเสาร์ ควรเดินทางถึงวัดก่อนบ่ายวันศุกร์ และเดินทางกลับหลัง 9 โมงเช้า ในวันเสาร์สัปดาห์ถัดไป
• กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม
• ต้องสอบท่องบทสวดและสอบปฏิบัติ ดังนี้

– สอบท่องบทคําขอบวช คําอาราธนาศีลอุโบสถ คําอาราธนาธรรม และคําลากลับบ้าน ดาวน์โหลดบทสวด  

– นั่งเจริญสติ (สร้างจังหวะ) ร่วมกันในศาลา เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์ 5* โดยจะต้องสอบให้ผ่านภายในช่วงเช้าของวันแรกของงานอบรมเมื่อสอบผ่านทั้งหมดแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏิบัติในเขตปฏิบัติธรรมได้ 

– วันสุดท้ายจะมีพิธีลากลับบ้าน ดาวน์โหลดบทสวด

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติเก่า 

• ช่วงงานอบรม ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อนทุกครั้ง
• บทสวดจะเพิ่มตามจํานวนคอร์สที่เข้าปฎิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความเพียร ดาวน์โหลดบทสวด    ต้องสอบท่องบทสวด จนครบ 5 คอร์ส 
• ช่วงที่ไม่มีงานอบรม รับเฉพาะสําหรับผู้เข้าอบรมครบ 5 คอร์สเท่านั้น สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน

ระเบียบปฏิบัติสําหรับพระภิกษุ สามเณร ชี

• ต้องสอบท่องบทสวด ดาวน์โหลดบทสวด   
• ช่วงงานอบรม ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 8 วัน 7 คืน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อนทุกครั้ง
• ช่วงที่ไม่มีงานอบรม รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่า สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน

หมายเหตุ

* นิวรณ์5 คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตทําให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้มี 5 อย่าง คือ
1.ความติดใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
2.ความไม่พอใจ อึดอัดขัดเคือง
3.ความหดหู่ท้อถอย ง่วงเหงาหาวนอน
4.ความฟุ้งซ่าน รําคาญใจ
5.ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ

ระเบียบทั่วไป

• ผู้ปฏิบัติควรประพฤติตามระเบียบข้อวัตรและเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําแนะนําสั่งสอนของกัลยาณมิตรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเอง
• หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้กําหนดให้เก็บอารมณ์ ผู้ปฏิบัติต้องเข้าร่วมทําวัตรสวดมนต์ฟังธรรมทุกวัน
• ทางวัดได้เตรียมเครื่องนอน เสื่อ หมอน ผ้าห่มไว้ให้ ขอให้ผู้ปฏิบัติเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นมาเอง เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ / ผงซักฟอก (กรณีที่ต้องการซักผ้า) / รองเท้าแตะที่เดินได้สะดวกและเปียกน้ำได้ / ยาทากันยุง / กระดาษชำระ/ ไฟฉาย (ควรเป็นแบบใช้ถ่าน) / ขวดน้ำดื่ม (สามารถเติมน้ำตามจุดที่จัดไว้ให้) 
• หากเป็นฤดูฝนควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน  หากเป็นฤดูหนาวควรเตรียมเสื้อหนาวสีขาวมาด้วย
• ท่านที่ได้รับอนุญาตให้พักกุฏิเดี่ยวควรเตรียมนาฬิกาปลุก / เทียนไข /ไฟเเช็คสําหรับจุดเทียน 
• หากประสงค์จะใส่บาตร ให้เตรียมของใส่บาตร จํานวนตามศรัทธา
เขียนชื่อฝากไว้ตอนลงทะเบียนวันแรก (ใส่บาตรวันสุดท้ายของงานอบรม)
• ห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด และต้องฝากโทรศัพท์มือถือ กุญแจรถ และของมีค่าอื่นๆ ไว้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยจะคืนให้เมื่อจบงานอบรมแล้วเท่านั้น
• ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องสําอาง น้ำหอม 
• ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น หมาก บุหรี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่มสารกระตุ้น
• ห้ามเก็บ/ทาน อาหาร เครื่องดื่ม ในที่พัก (ต้องผ่านการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระตอนลงทะเบียน)
• ห้ามอ่านหนังสือทุกประเภทหรือจดบันทึก ห้ามใช้เครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น MP3 กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ห้ามบันทึกเสียงเทศนาหรือถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ห้ามพักผ่อนนอนกลางวัน ห้ามคลุกคลี พูดคุยกันโดยไม่จําเป็น หากพบปัญหาในการปฏิบัติให้สอบถามพระอาจารย์พี่เลี้ยงเท่านั้น
• ช่วยกันประหยัดน้ำ (ปิดน้ำทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ำ) ประหยัดไฟ (ปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก ไม่เปิดไฟนอน)
• ผู้ปฏิบัติที่ทานอาหารมังสวิรัติ เจ ทางวัดไม่สามารถเตรียมอาหารพิเศษให้ได้
• ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟและอื่นๆได้ (ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้)
• องค์กร / หมู่คณะที่ต้องการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับเจ้าภาพหลัก กรุณาแจ้งทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน
• เมื่อจบงานอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะอยู่ฝึกปฏิบัติต่อ สามารถแจ้งขออนุญาตเจ้าหน้าที่ ได้
ก่อนเดินทางกลับ
• ให้ทําความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ
• ให้เก็บเครื่องนอน (ถอดปลอกหมอน เก็บเส้นผมออกจากผ้าห่ม) และอุปกรณ์ที่เบิกมาทุกชิ้นคืนเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย

การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าวัด

ผู้ชาย : เสื้อสีขาวเท่านั้น กางเกงสีเข้ม ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์

ผู้หญิง : เสื้อสีขาวเท่านั้น กางเกง/ผ้าถุง สีเข้ม ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์
หมายเหตุ : งดสวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะ เสื้อกันหนาวให้ใส่สีขาวเท่านั้น