bpng

บทสวดคอร์ส 1

ดาวน์โหลด PDF


1. คำขอบวช

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้บวช ในพระธรรมวินัยผู้ถึง พระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณังคะตัง.

2. คำอาราธนาศีลอุโบสถ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีลอุโบสถ พร้อมทั้งไตรสรณคมณ์ เพื่อจะรักษา

แม้ครั้งที่สอง, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีลอุโบสถ พร้อมทั้งไตรสรณคมณ์ เพื่อจะรักษา

แม้ครั้งที่สาม, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีลอุโบสถ พร้อมทั้งไตรสรณคมณ์เพื่อจะรักษา.

มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ,

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ,

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ.

3. คำอาราธนาธรรม

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ สัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีอยู่ในที่นี้ ขอพระคุณเจ้า โปรดเมตตานุเคราะห์แสดงธรรม แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด.

พรัหมา จะ โลกา, ธิปะตี สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี, อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สันตีธะ สัตตาป ปะระชักขะชาติกา, เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง.

4. คำถวายทาน (แบบย่อ)

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล, บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล, ถึงมารดาบิดา ครูอาจารย์, ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน, คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่, มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน, ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ, ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ.

สุทินนัง วะตะเม ทานัง, อาสะวักขะยะ วะหัง โหตุ.
ทานอันเราถวายดีแล้วหนอ, ขอผลทานนี้, จงเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นอาสวะ ด้วยเทอญฯ.

5. คำถวายทาน (แบบสามัญ)

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปฏิคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งภัตตาหาร, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ, ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

6. คำลากลับบ้าน

ผู้ลา: หันทะทานิ, มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.

พระสงฆ์ผู้รับลา: ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ.

ผู้ลา: สาธุ ภันเต (กราบ 3 หน)