ข้อเขียนธรรมะ
(เพิ่มเติม)

1. อยู่อย่างไร จึงจะเป็นสุข
อ่าน
2. ปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นผล อวิชชาในใจคนเป็นเหตุ
อ่าน
3. ฝึกใจให้รู้แจ้งตามหลักสติปัฏฐาน
อ่าน
4. เหตุแผ่นดินสูบ 5 ชีวิต เมื่อครั้งพุทธกาล
อ่าน
5. เหตุแผ่นดินไหว 8 ประการ
อ่าน
6. พระอุปคุต อรหันต์ผู้พิทักษ์โลก
อ่าน
7. อนัตตา…ครูบาน้อย
อ่าน
8. “เถราภิเษก” พิธีเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อครั้งโบราณ
อ่าน
9. ลําบาก เพราะวิบาก
อ่าน
10. อุปาทานฉันมีมาก หรือเวลายังมาไม่ถึง
อ่าน
11. เดินด้วยเท้า ก้าวด้วยใจ
อ่าน
12. ทําตามธรรม อย่าทําตามสังขาร
อ่าน
13. ชีวิตนี้…เหมือนความฝัน
อ่าน
14. ธรรมเทศนา ณ บ้านป้าตุ๊ เจียงฮาย
อ่าน
15. สุปฏิปันโนบุคคล
อ่าน
16. นักกรรมฐานหรือนักเสพมืออาชีพ
อ่าน
17. ชีวิตนีมีแต่ “ขี้”(ขี้ปริทัศน์)
อ่าน
18. มาลัย…มา+อาลัย
อ่าน
19. บันทึกธรรมจากภูลังกา
อ่าน
20. คุณหมอพาเที่ยววัดท่องธรรม โดย รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
อ่าน
21. บันทึกเมื่อหลวงตาอาพาธปี 49
อ่าน